НыбжьыкIэхэм яспартакиад

Чъэпыогъум и 12-м Адыгэ Республикэм испартакиадэ Мыекъуапэ щызэхащэщт. Дзэм къулыкъушIэ кIощт кIалэхэр зыхэлэжьэщтхэ спорт зэIукIэгъухэр 1941 — 1945-рэ илъэсхэм Хэгъэгу зэошхоу щыIагъэм тидзэкIолIхэм ТекIоныгъэр къызэрэщыдахыгъэм фэгъэхьыгъэх.

Нэбгыри 170-м нахьыбэ спартакиадэм щызэнэкъокъущт. НыбжьыкIэхэм якъулайныгъэ, кIуачIэр зэрапсыхьэрэр, дзэ къулыкъум зэрэфэхьазырхэр зэIукIэгъухэм къащагъэлъэгъощтых.

Спартакиадэр пчэдыжьым сыхьатыр 10-м аублэщт.

САХЬИДЭКЪО Нурбый.