НыбжьыкIэхэм япIункIэ мэхьанэшхо яI

Тхылъым щыIэныгъэм уфигъасэу Максим Горькэм ыIощтыгъ. Философэу Николай Бердя­евым зэрилъытэщтыгъэмкIэ, «гушъхьэлэжьыгъэмрэ цIыфыгъэмрэ зыкъягъэIэтыгъэнымкIэ художественнэ литературэмрэ искусствэмрэ амалышIоу щытых».

Зытетым тетэу щыIэныгъэр къэзыгъэлъэгъорэ, лъэхъаным къыгъэуцурэ Iофыгъохэм джэуап къязытыжьырэ лите­ратурэр цIыфхэм, анахьэу ныб­жьыкIэхэм, япIун сыдигъуи фэ­лажьэщтыгъ.

Урыс классикхэу Пушкиным, Лермонтовым, Толстоим, Достоевскэм, Тургеневым, Чеховым, Горькэм, Буниным, Шолоховым ыкIи нэмыкIхэм ятхы­гъэхэу егъашIи жъы мыхъущт- хэм тяджэ тшIоигъо зэпыт. А тхакIохэм япроизведениехэмкIэ зы лIэужэп агъэсагъэр, апIу­гъэр.

Урысыемрэ Темыр Кавказымрэ ятхакIохэм афэдэу, лъэп­къым ижэрыIо народнэ твор­чествэ IэубытыпIэ къызыфа­шIызэ, Адыгеим итхакIохэми яапэрэ произведениехэр атхыгъэх. КIэрэщэ Тембот, Хьаткъо Ахьмэд, Пэрэныкъо Мурат, Еутых Аскэр, Павел Резниковым, Кэстэнэ Дмитрий, Лъэустэн Юсыф, Бэрэтэрэ Хьамид, Кощбэе Пщымаф, Юрий Крючковым, Iэшъынэ Хьазрэт, Къуе­къо Налбый, КъумпIыл Къадыр­бэч, Жэнэ Къырымызэ, Нэхэе Руслъан ыкIи нэмыкIхэм ящыIэныгъэ а Iоф мыпсынкIэм фа­гъэIорышIагъ. Адыгеим итха­кIохэм ятхылъхэр къызыдагъэ­кIыгъэ илъэсхэр къыдэтымы­лъытэу, хъугъэ-шIагъэу ахэм къагъэлъагъохэрэм такъыпкъырыкIызэ, зы сатырэу зызэгодгъэуцохэрэм, Адыгеим щыпсэурэ лъэпкъхэм лIэшIэгъу гъогур къызэракIугъэм, гъогу Iон­тIэ-щантIэхэмкIэ непэрэ мафэм къызэрэнэсыгъэхэм ясурэт тынэгу къыкIэуцо. ТитхакIохэм сыдигъуи зэкъошныгъэр, зэныб­джэгъуныгъэр, патриотиз­мэр, интернационализмэр, лъэпкъым зэкIэ шIуагъэу хэлъхэр агъэ­лъапIэщтыгъэх. Зытетым тетэу, шъыпкъагъэр ылъапсэу щыIэны­гъэр ахэм къагъэлъа­гъощтыгъ, ятворчествэкIэ лэжьэ­кIо цIыфым ищытхъу аIощтыгъ. Урысые, IэкIыб къэрал, советскэ литературэм ищысэшIухэмкIэ цIыфхэр тилъэхъанэ апIущты­гъэх. Художественнэ тхылъхэм кIочIэшхоу ахэлъым тэри кIуачIэ къытхилъхьэщтыгъ.

МэщбэшIэ Исхьакъ, Анатолий Пренкэм, Цуекъо Юныс, Хъурмэ Хъусен, Къуикъо Шыхьамбый, Дэрбэ Тимур, Кирилл Анкудиновым, ЛIыхэсэ Мухьдин, Олег Селедцовым, Евгений Саловым, Хъунэго Саидэ, Емыж МулиIэт ыкIи нэмыкIхэм непэ Адыгеим илитературэ яIахьышIу хашIыхьэ. Лирэ-эпическэ амал­хэр ахэм агъэфедэхэзэ, лъэ­хъаным къыгъэуцурэ Iофыгъо­хэм философскэ екIолIакIэ къа­фагъоты, цIыф зэхэтыкIэхэм, хабзэхэм, цIыфыгъэ шапхъэхэм якъэгъэлъэгъонкIэ нахь куоу, чыжьэу мэIабэх. Ахэм ятхы­гъэхэм ахэт геройхэм ер, жъа­лымыгъэр, нэпэнчъагъэр, гукIэгъунчъагъэр аумысы. Тиджырэ тхакIохэм ежьхэм апэкIэ литературэм щылэжьагъэхэм яхэ­бзэ шIагъохэм зарагъэушъомбгъу, литературнэ жанрэ пстэуми — эпическэхэм къащегъэжьагъэу жанрэ цIыкIухэм анэсыжьэу защаушэты. ЩыIэныгъэр нахь куоу рашIыкIы къэс ятворчествэкIэ гражданскэ пшъэры­лъышхо зэрагъэцакIэрэр ахэм нахь дэгъоу къагурэIо.

КъыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм япIункIэ литературэм мэхьанэу иIэм зыкъегъэIэты­гъэн фаеу уахътэм пшъэрылъ къе­гъэуцу. НыбжьыкIэхэм нахь гъэ­сэныгъэ, шIэныгъэ куу арагъэгъоты, цIыфхэм художест­вен­нэ литературэмрэ искусст­вэмрэ нахь зафакъудыи хъугъэ. Мы охътэ благъэм экономикэми, культурэми, гъэсэныгъэми зэхъокIыныгъэшхохэр афэхъущтых. Творческэ Iофы­шIэхэм мэхьанэу яIэм зыкъегъэIэты­гъэным, цIыфхэм анаIэ ахэм къатырадзэным ягъо къэ­сыгъи фэд. ГухэкI нахь мышIэми, ти­лъэхъан Урысыем итворческэ IофышIэхэр дэдзых ашIыгъэх, «ашъхьэ зэрэхахыжьышъу» аIуи атIупщыгъэх, къэралыгъом ­икъоу ахэм ынаIэ къатыригъэтырэп.

Ау къэIогъэн фае тиреспуб­ликэ ихэбзэ Iэшъхьэтетхэми, ащ и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурати граждан обществэм изэ­къогъэуцонкIэ, художественнэ творчествэмрэ адыгабзэмрэ язегъэушъомбгъункIэ литературэм пшъэрылъышхо зэригъэцакIэрэр къазэрагурыIорэр, литературэмрэ искусствэмрэ яIофышIэхэм анаIэ къазэратырагъэтырэр. Программэ зэфэшъхьафхэр мыщкIэ республи-кэм щагъэфедэх, творческэ IофышIэ ныбжьыкIэхэм апае зэнэкъокъухэр зэхащэх, анахь произведение дэгъухэу цIыфхэм агу рихьыгъэхэр республикэм и Къэралыгъо шIухьафтын афагъэшъошэнэу къагъэлъагъох, творческэ IофышIэхэм щытхъуцIэхэр къафаусых. Республикэ тхылъ тедзапIэми Iоф ешIэ. Литературнэ-художественнэ, кIэлэцIыкIу, общественнэ-политикэ журналхэр урысыбзэкIи, адыгабзэкIи къыдэкIых. Тхылъхэм лъэтегъэуцо афашIы, авторхэм гонорархэр араты. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо шIухьафтын зыфагъэ­шъошэнэу къагъэлъэгъорэ лъэныкъуитфымэ ащыщэу цIыфхэр нахьыбэу зытегущыIэхэрэр ли­тературэмрэ искусствэмрэ япроизведениехэр ары. ЦIыфхэр чIыпIэ печатымкIи, теле­видениемкIи, радиомкIи ахэм игъэкIотыгъэу атегущыIэнхэ, яшIошIхэр къараIолIэн алъэкIы.

Граждан обществэм изэкъогъэуцонкIэ, лъэпкъ зэгурыIо­ныгъэм игъэпытэнкIэ, гомыIу хъугъэ-шIагъэхэр обществэм къы­хэмыхъухьанхэмкIэ, художественнэ творчествэмрэ адыгабзэмрэ язегъэушъомбгъункIэ Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет литературэмрэ искусствэмрэ мэхьэнэ ин ареты. Нахьыжъхэм я Совет хэт-
хэм Iофыгъо гъэнэфагъэмэ зыз­кIафагъазэрэр джырэ адыгэ литературэр лъэгэпIакIэм лъыгъэIэсыгъэным, тэри Пушкинхэр, Лермонтовхэр, Тургеневхэр, Шолоховхэр, Гамзатовхэр ти­IэнхэмкIэ адыгабзэм имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэным апай…

Тилитературэ лъапсэ ыдзынымкIэ, хэхъоныгъэ ышIынымкIэ зишIуагъэ къэкIуагъэхэр адыгэ фольклорымрэ урыс литературэмрэ ары. Урысыбзэм ишIуа­гъэкIэ дунэе культурэм хэщагъэ тыхъугъ, тигушъхьэ лэжьыгъэ зы­къыIэтыгъ, творческэ ама­лэу тиIэхэр къэнэфагъэх, тилитературэ нахь лъэныкъуабэмэ алъэIэсы, зэкIэ жанрэхэр къызфагъэфедэ, литературэ чъэпхъыгъэ тиIэ хъугъэ. МыщкIэ зэдзэкIын Iофми мэхьанэшхо иI. Къыгъэхъэщтым пымылъэу, творческэ екIолIакIэ фыриIэу, фэIэпэIасэу произведениер нэмыкIыбзэм изылъхьэшъурэм Iофышхо егъэцакIэ. Ащ фэдэхэм зэрадзэкIырэ усэхэм псэ къапагъакIэ, загъорэ оригиналым нахьи ахэр нахь дэгъу хъухэу къыхэкIы. Ащ зыдырагъэхьыхыщэзэ, титхакIохэм ащыщхэр ныдэлъфыбзэкIэ тхэнхэу фэмыежь мэхъух. НыдэлъфыбзэкIэ тхыгъэм нахьи урысыбзэкIэ зэрадзэкIыгъэр загъорэ нахь псынкIэу къыдэкIы. БзитIумкIи атхыгъэ произведениехэр зызэбгъапшэхэкIэ, сюжетхэр зэ­рэзэтемыфэхэрэм, художест­веннэ гущыIэ псыхьагъэхэр зэ­рахэмытхэм, ныдэлъфыбзэмкIэ имыщыкIэгъэ гущыIэ бащэ зэрагъэфедэрэм гу алъыотэ.

Тэ тызэреплъырэмкIэ, адыгэ тхакIом ипроизведение нэмыкIыбзэкIэ зэрадзэкIыжьыным ыпэкIэ адыгабзэкIэ ытхыгъэм тхылъеджэхэми, тхакIохэм я Союз ичIыпIэ къутамэ хэтхэми уасэ къыратын фае. ЦIыфхэр ахэм яджэхэ зыхъукIэ «Ар тигерой, тигупшысэхэм атефэ, тищыIэныгъэ къыхэхыгъ, ты­бзэкIэ тхыгъэ» аIон алъэкIынэу ахэр тхэнхэ фае. Произведе­ниехэм уасэ афашIы зыхъукIэ шапхъэу къызыпкъырыкIыхэрэр цIыф жъугъэхэм ящыIэныгъэ ахэм къазэращагъэлъагъорэмрэ авторым художественнэ гущыIэр зэригъэфедэшъурэмрэ ары. Псы зыдэщымыIэм псышъхьал, псыхъо зыдэщымыIэм лъэмыдж теплъхьанэу щытэп. БлэкIыгъэр, непэрэ, неущырэ мафэр зэзыпхырэ лъэмыджыр зэщизэу, хэзыгъэхэр имыIэу щытын, пы­тэн фае. Творческэ IофышIэри дэх имыIэу ащ фэдэ шапхъэм рыгъозэн фае.

Ащ епхыгъэу республикэм итворческэ IофышIэхэу тхэныр езыгъэжьэгъакIэхэм щыкIэгъэ заулэу афэхъухэрэм ягугъу къэт­шIы тшIоигъуагъ. Литературнэ произведениехэм загъорэ къахэфэрэ гущыIэхэр гум ыштэ­хэрэп, сценэми ахэр къащаIоу зэхэтэхы. ТхакIом пшъэрылъы­шхо зэригъэцакIэрэр къыкIэтIотыкIыжьынэп. ЦIыфхэр агъэщхынхэм пае хъонагъохэр, урысыбзэм е IэкIыб къэра-лы­гъуабзэм къахэхыгъэ гущы­Iэхэр бащэрэ зэрагъэфедэхэрэр, бзы­лъфыгъэмрэ хъулъфыгъэмрэ азыфагу илъ зэфыщытыкIэхэр шъхьэихыгъащэу къагъэлъэгъоным зэрэдихьыхыхэрэр литературэ шъыпкъэм зыкIи зэ­рэдимыштэрэр къэтIон. Шъып­къэ, IэпэIэсэныгъэ ин зыхэлъхэм жанрэ цIыкIухэм зызэрафагъазэрэр дэгъу, ау лирэ-эпическэ амалхэмкIэ лъэп­къым итарихърэ инепэрэ гъэ­хъагъэхэмрэ къызэрагъэлъа­гъощтыгъэ хабзэхэри чIэтынэ-
хэ хъущтэп.

ТхакIом творчествэм гъусэ щыриIэп, ащ ыпшъэ рилъхьа­жьырэр Iоф къин. Ащ итворческэ кIуачIэ гупшысэ куу зыхэмылъ тхыгъэхэм апэIуигъахьэ зыхъукIэ, произведениешхом итхынкIэ кIуачIэ къыфэнэжьыщтэп. Произведение дэгъу ытхы­пагъэкIи, тефэрэ уасэ нэужым ащ ратыжьыщтэп.

ТхэкIо ныбжьыкIэхэм ащыщ­хэм ялъэпкъ ищыIэныгъэ зэ­хъокIыныгъэшхохэр зэрэфэхъу­хэрэм гу лъамытэу, щыIэны­гъэм мыхъунэу къыхафэхэрэр кIэнэ­кIалъэ хэлъэу къагъэлъагъоу аIозэ, зэфэмышъыпкъэ зэшъхьэ­гъусэхэм, шIупщ, шIугощэ ябгэ­хэм афэгъэхьыгъэ рассказхэр атхых. БэшIагъэу цIыфхэм ашIэ­рэр ахэм къыкIаIотыкIыжьы, егугъухэзэ бзэм дэлажьэ­хэрэп, сатырэ нахьыбэ зэратхы­щтыр ары зыпылъхэр… Лъэпкъыбзэр зыгъэбаин, икъэбзагъэ нэмыкI лIэужхэм къафэзыу­хъумэн фаехэм ар аушIои. Къа­шъо зышIоигъом ыпэрапшIэ зекIонэу, гущыIэ зышIоигъом — дэIошъоу зигъэсэн фае. Критикхэр ащ фэдэ тхакIохэм япроизведениехэм къазэращытхъухэрэри тэгъэшIагъо. Произведениеу къыхаутыгъэ пэпчъ искусствэм чIыпIэ гъэнэфагъэ щиубытыгъэу пIон плъэкIыщтэп. Бэщ къуащэм ныбжьыкъу занкIэ къымытэу аIо. Профессиональнэ IофышIэу произведениякIэм имыфэшъошэ уасэ езытырэм авторым имызакъоу, лъэпкъ литературэми, ежь уасэу къыфашIырэми зэрар арехы.

ЦIыфхэр пэшIорыгъэшъэу зытегущыIэгъэхэ ыкIи чIыпIэ тхэкIо организациехэм игъо алъэгъугъэ произведениехэр къыдигъэкIынхэу титхылъ тедза­пIэ ыштэщтыгъэмэ дэгъу хъу­щтыгъэ. Ащ тхэкIо ныбжьыкIэ­хэм шIуагъэ нэмыкI къафи­хьыщтыгъэп, сыда пIомэ ахэм зыз­фагъэсэни, зыгъэсэнхи щыI.

Хабзэм творческэ IофышIэ зырызмэ фэгъэкIотэныгъэхэр зэрафишIырэм адыгэ литературэм ихэхъоныгъэ къызэтыреIажэ. ГущыIэр зыфэгъэхьы­гъэр гупшысэ куу зыщыпхы­рымыщыгъэ произведениехэр мыофициальнэу къызэрэдагъэ­кIы­хэрэр, критик зырызхэм ате­мыфэрэ осэшхо ахэм зэраратырэр, къамылэжьыгъэ щыт­хъу­цIэхэмрэ наградэхэмрэ авторхэм зэрафагъэшъуашэхэрэр ары. А пстэуми тхэкIо шъып­къэхэр творчествэм тырагъэгу­шIухьэхэрэп. ШIухьафтынхэмкIэ комиссиехэм ахэтхэм яшIошIхэм ашъхьэ къырахын, лъэныкъо пстэури къыдалъытэзэ, яфэ­шъо­шэ уасэ произведениехэм аратын фае. Адыгэ Республикэм инахьыжъхэм я Совет зэрилъы­тэрэмкIэ, Къэралыгъо шIухьафтыныр зыфэгъэшъошагъэмэ хъу­нэу къагъэлъэгъогъэ произведением уасэ зэрэратыщтым дакIоу, авторым общественнэ-политикэ Iофэу ыгъэцакIэрэри къыдалъытэн фае.

Адыгеим инароднэ тхакIоу МэщбэшIэ Исхьакъ ащкIэ щы­сэтехыпIэу щыт. ЦIыфхэм ащ игугъу шIукIэ бэрэ зыкIашIырэр творческэ амалышхо зэрэIэкIэ­лъыр, IофшIэкIошхоу зэрэщытыр ары. Дунаим тет адыгэ­хэм аIулъ диалект пстэумкIи ащ гущыIэн елъэкIы. МэщбэшIэ Ис­хьакъ итарихъ романхэм, ипоэ­зие, ипрозэ анэмыкIэу, иочерк­хэри, ипублицистики, игу­къэ­кIыжь­хэри, зэдэгущыIэ­гъоу ади­шIыхэрэри, икритическэ статьяхэри лъэшэу тэгъэлъапIэх. Автобиографическэ, публицистическэ тхылъхэу «А что там, за горизонтом?», «Литература — жизнь моя», «Общий двор» зыфиIохэрэм тхылъеджэхэм ащ итворчествэ мэхьанэу ратырэм нахь зыкъырагъэIэтыгъ. ТхакIор Iофыгъуабэмэ: цIыфыгъэ шэпхъэ лъагэхэм арыгъо­зэнхэм, чIыгур шIу алъэгъуным, акъылыгъэ хэлъэу ащ дэзекIонхэм, лъэпкъым иблэкIыгъи, ыпэ­кIэ къэтми афэсакъынхэм агъэгумэкIы. ТхэкIошхор об­щественнэ IофшIэнэу зыхэла­жьэрэр бэдэд. Ар ренэу гъогу тет, Iофхэм апылъ зэпыт.

Ащ нэмыкI авторхэу худо­жественнэ произведениехэр зытхыгъэхэр публицист, фи­лософ, критик хъугъагъэхэмэ, ти­гушъхьэлэжьыгъэ лъэшэу зы­къыIэтыныгъи! Тхэныр езыгъэжьэгъакIэхэмкIэ опытышхо зиIэ тхакIохэм ятеоретическэ шIэныгъэхэмрэ япрофессио­нальнэ гулъытэрэ осэнчъэу щыт! ЗыфэтымыгъэкIотэжьэу, тиIэпэ­Iэсэныгъэ зэрэхэдгъэхъощтым ренэу тыдэлажьэу, художест­веннэ псалъэр дгъэлъапIэу зед­гъэсэн фае. Ныдэлъфыбзэр аIэкIэмызыжьыным тхылъ дэ­гъур зэрэфэIорышIэрэм имыза­къоу, зы лIэужым адрэм къыфигъэнэрэ осыетэуи щыт. ТхэкIо нахьыжъхэм такIырыплъызэ, тымышъхьахэу тыздэлэжьэжь зэпытмэ, тхэнымкIэ къулайныгъэхэр тIэ къидгъахьэхэмэ ары ныIэп цIыфым ыпсэ лъыIэсыщт произведениеу лъэпкъым ишIэжь къыхэнэжьыщтыр ыкIи уахътэм фэмыгъэкIодыщтыр ттхын зытлъэкIыщтыр.

Республикэм иныбжьыкIэхэм илъэсыбэ хъугъэу драматургхэр, критикхэр, публицистхэр къазэрахэмыкIырэм тегъэгумэкIы. Адыгеир зыфэныкъо специалистхэм ягъэхьазырынкIэ ищыкIагъэхэм татегущыIэн фае. Дэеу, зэфэнчъагъэу непэ тлъэгъухэрэм, зиуахътэ икIыгъэ­хэм литературэм ягугъу ышIын, лIэшIэгъу пчъагъэхэм къакIоцI лъэпкъым дэгъоу ыугъоигъэхэм зэрэдунаеу, зэрэчIыналъэу зэхахэу тымакъэ Iэтыгъэу татегущыIэн фае.

Культурэм ылъэныкъокIэ хэгъэгум политикэу щызэра­хьащтыр зыщыгъэнэфэгъэ тхыгъэм зэритымкIэ, литературэмрэ искусствэмрэ алъэныкъокIэ Къэралыгъо шIухьафтын зэрэфагъэшъуашэрэр художественнэ произведением шIуагъэу хэлъхэм уасэ зэраратырэ ама­лэу щыт. Художественнэ произведением шIуагъэу хэлъхэм уасэ ятыгъэнымкIэ пшъэрылъэу къэралыгъом иIэхэм ащыщ­хэр профессиональнэ сооб­ществэхэмрэ творческэ об­щественнэ организациехэмрэ афегъазэ.

Адыгэ Республикэм ина­хьыжъ­хэм я Совет хэтхэм зэралъытэрэмкIэ, творческэ Iофы­шIэхэмкIэ къэралыгъо шапхъэу щыIэхэр нахь пхъашэ шIыгъэнхэ фае. Художественнэ про­изведениехэу къыдагъэкIыхэ­рэмкIэ екIолIакIэр зэблэхъугъэн, литературэмрэ искусствэмрэ алъэныкъокIэ Къэралыгъо шIу­хьафтынхэр афэзыгъэшъошэрэ комиссием иIофшIэн зэхъокIыныгъэхэр фэшIыгъэнхэ фае. Ахэр зытегъэпсыхьагъэхэр лауреатым ыцIэ лъапIэ имэхьанэ зыкъегъэIэтыгъэныр, ащ фэдэ цIэ лъапIэр авторым Iофэу ышIагъэм елъытыгъэу епэсы­гъэным къыфэкIонхэр ары.

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо шIухьафтын зыфэгъэшъошагъэмэ хъунэу къагъэлъэгъогъэ произведением куоу зы­­щагъэгъозэн фае, уахътэм димыштэрэ художественнэ произведениехэу гупшысэ куу зы­щыпхырымыщыгъэхэр ахэплъэн­хэу къаIахыхэ хъущтэп. ЦIыфхэм агу рихьыгъэ, тхакIохэм ячIыпIэ Союзхэм кIэух зэфэхьысыжь тхылъ тэрэз зэратыгъэ произведение закъохэр ары аштэнхэ фаер. Авторыр лъэпкъым иIофыгъохэм зэрагъэгумэкIырэр, ащ лэжьакIохэм зэпхыныгъэу адыриIэр зэрагъэшIэн фае. Мыщ дэжьым ащ общественнэ Iоф­шIэнэу ыгъэцакIэрэр, бзэмрэ литературэмрэ яIофыгъохэмкIэ публицистическэ, критическэ статьяхэр зэриIэхэр, лъэпкъхэм язэкъошныгъэрэ лъэпкъ зэгурыIоныгъэмрэ республикэм щыгъэпытэгъэнхэмкIэ Iофэу зэрихьэхэрэр къыдалъытэным мэхьанэшхо иI.

Къэралыгъо шIухьафтынхэр афэзыгъэшъошэрэ комиссием материалхэр къезыхьылIэрэ общественнэ, нэмыкI органи­зациехэм япшъэдэкIыжь зы­къегъэIэтыгъэн фае. Произведением художественнэ шIуа­гъэу хэлъхэр къызэрэхагъэщы­хэрэм дакIоу, ныдэлъфыбзэр художественнэу зэрагъэфедагъэмкIи кIэух зэфэхьысыжь тхылъ шъхьафэу аратэу гъэпсыгъэн фае. Печатнэ органхэмрэ общественнэ союзхэмрэ Iоф зэрашIагъэмкIэ кIэух зэфэхьысыжьхэм министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ яколлегиехэм ащатегущыIэнхэр нахь тэрэз.

Ащ фэдэ амалхэр ыкIи нэмыкIхэр хэбзэ къулыкъухэм зэрэзэрахьащтхэм яшIуагъэкIэ чIыпIэхэм къащыдагъэкIырэ произведениехэм яджэхэрэр нахьыбэ хъунэу, литературэм пIуныгъэ мэхьанэу иIэм зы­къы­Iэтынэу, ныдэлъфыбзэм шIу­лъэгъоу фыряIэр нахь пытэнэу тэгугъэ. А пстэуми амал къатыщт адыгэ литературэр лъэгэпIакIэм лъыIэсынэу, уахътэм диштэрэ тхакIохэр къэхъунхэу.

ГъукIэлI Нурбый.
Адыгэ Республикэм
ина­хьыжъхэм я Совет итхьамат.