НыбжьыкIэхэм зыфагъазэ ашIоигъу

Урысые экономикэм хэхъоныгъэ ышIынымкIэ ныбжьыкIэ предпринимательствэм мэхьанэу иIэм ехьылIэгъагъ джырэблагъэ Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетым щыкIогъэ конференциер.

Ащ хэлэжьагъэх университетым икIэлэегъаджэхэр, студентхэу бизнесыр зышIогъэшIэгъонхэр, Адыгеим ипредпринимательхэм ащыщхэр.

НыбжьыкIэхэм предприниматель IофшIэным зыфагъэзэнымкIэ пэрыохъоу непэ щыIэхэм нахьыжъхэри, бизнесым пыхьэгъакIэхэри къатегущыIагъэх.

— Iофэу узыпыхьэ пшIоигъор тэрэзэу зэхэпщэнымкIэ амалэу щыIэхэр зэбгъэшIэнхэм мэхьанэшхо иI. УиIоф къызэIупхыным пае зэ къыбдэмыхъуми укъэмыуцоу, ыпэкIэ улъыкIотэн, амалхэм, хэкIыпIэхэм уягупшысэн фае. Непэ конференцием хэлажьэхэрэр ныбжьыкIэ чанхэу предпринимательствэм Адыгеим ыкIи зэрэ Урысыеу лъэпсэ пытэ фэзышIы зышIоигъохэр, ащкIэ зишIошIхэр шъхьэихыгъэу къэзыIохэрэр арых, — еIо бизнес-командэу «Преактум МГТУ» зыфиIорэм хэхьэрэ Гупчэу «Социальнэ предпринимательствэм иеджапI» зыфиIорэм ипащэу Светлана Новиковам.

Конференцием къекIолIагъэхэм обществэмкIэ шIуагъэ къэзытыщт проектхэр зэхэзыгъэуцуагъэхэр бэу ахэтыгъэх. Ау а проектхэр нахьыбэрэмкIэ коммерческэ мэхъужьых, ары Iофыгъохэр къызыщежьэхэрэр.

«Преактум МГТУ-м» икомандэ хэтэу Полина Рыженкэм къызэриIуагъэмкIэ, зихэхъогъухэм афэгъэхьыгъэу коммерческэ проект ежь зэхигъэуцуагъэу иI, ау лъыбгъэкIотэныр Iоф къызэрыкIоу щытэп, къиныгъохэр къэуцух. «Ахэр икъу фэдизэу къызгурыIонхэу сыфай, ащкIэ мыщ фэдэ конференциехэм яшIуагъэ къэкIощт», еIо пшъашъэм. Предпринимательхэу бэшIагъэу зиIоф лъызыгъэкIуатэхэрэм Iофым ехьылIагъэу шъэф горэхэм ныбжьыкIэхэр ащагъэгъозагъэх. Апэ къадэмыхъуми, агу амыгъэкIодынэу ятIонэрэу, ящэнэрэу ащ зыфагъэзэнэу къараIуагъ.

Конференцием икIэухым ащ хэлажьэхэрэм ныбжьыкIэхэм яшIоигъоныгъэхэр къызыщаIогъэ резолюцие аштагъ. Республикэм иныбжьыкIэ предпринимательствэ IэпыIэгъу фэхъущт координационнэ совет зэхэщэгъэныр ищыкIагъэу алъытагъ. Ащ нэмыкIэу ныбжьыкIэхэмкIэ IэпыIэгъу хъущт предпринимательскэ площадкэхэр гъэпсыгъэнхэр, информационнэ отдел ащ щышIыгъэныр игъоу алъэгъугъ.

НыбжьыкIэ предпринимательствэм зишIуагъэ езыгъэкIыхэрэм апае республикэ премие гъэнэфагъэмэ, ащ кIэгушIущтых, IэпыIэгъушхуи хъущт.

(Тикорр.).