Ныбджэгъуныгъэр нахь пытэнэу

Мы тхьамафэу икIырэм АР-м и Конституционнэ Хьыкум ихьэкIагъ ткъош Абхъаз Республикэм и Конституционнэ Хьыкум илIыкIо куп.

Ащ хэтыгъэх Хьыкумым и Тхьаматэу Нурий Тания, ащ игуадзэу Людмила Ходжашвили ыкIи судьям иIэпыIэгъоу Элизбар Смыр. Адыгеим и Конституционнэ Хьыкум ылъэныкъокIэ зэIукIэгъум хэлэжьагъэх хьыкумышIэу Бырдж Заурбый, Секретариатым ипащэу Кобл Шариет.

АР-м и Конституционнэ Хьыкум и Тхьаматэу ЛIыхьэтыкъо Аскэр зэIукIэ­гъур къызэIуихызэ, Адыгеимрэ Абхъаз Республикэмрэ илъэсыбэ хъугъэу ныб­джэ­гъуныгъэ пытэрэ зэкъошныгъэрэ азыфагу зэрилъыр къыхигъэщыгъ.
— Ащ фэдэ ныбджэгъуныгъэр лъэныкъо пстэумкIи нахь лъэшэу зэрэбгъэпытэщтым упылъын фае, — къыIуагъ ащ. – А лъэныкъохэм ащыщ Конституцием диштэу цIыфхэм яфитыныгъэхэмрэ яшъхьафитыныгъэрэ къэухъумэгъэнхэри.

Нэужым Адыгеим и Конституционнэ Хьыкум зэхэщагъэ зэрэхъугъэм, пшъэ­рылъэу иIэхэм, хьыкумышIхэр зэрэха­дзыхэрэм, судопроизводствэм шапхъэу иIэхэм ар къатегущыIагъ, илъэс зэкIэлъы­кIохэм къулыкъум Iофэу ышIагъэр пчъа­гъэхэмкIэ къыгъэлъэгъуагъ. Ипсалъэ икIэухым Абхъаз Республикэм и Конституционнэ Хьыкум зэпхыныгъэ дыряIэу Iоф дашIэным зэрэфэхьазырхэм къыкIигъэтхъыгъ. Ащ и Тхьаматэу Нурий Тании Конституционнэ Хьыкумым апэрэ лъэбэ­къухэр зэришIыгъэхэм, пшъэрылъэу яIэхэм, Iофыгъоу непэ зэшIуахыхэрэм къатегущыIагъ.
— Апэ тызыдэкIонэу Адыгеир къызэрэхэтхыгъэм лъапсэ иI, — къыIуагъ ащ. – Мары джырэблагъэ АР-м и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зипэщэ лIыкIо куп тиреспубликэ къэкIогъагъ. Гъэсэныгъэм, псауныгъэм икъэухъумэн, культурэм, экономикэм, нэмыкIхэм алъэныкъокIэ зэпхыныгъэ зэдыряIэу зэрэзэдэлэжьэщтхэм лъэныкъуитIур тегущыIагъ. Адыгеим и Конституционнэ Хьыкум илъэс 20 хъугъэ зызэхащагъэр. Тэри ар упчIэжьэгъу къыт­фэхъунэу опыт икъун иIэ хъугъэ.
Абхъаз Республикэм и Конституционнэ Хьыкум ихьыкумышIэу Людмила Ходжашвили иIофшIэгъу­хэм упчIэу къагъэхьазырыгъэхэм щигъэгъозагъэх. АР-м и Конституционнэ Хьыкум ихьыкумышIэу Бырдж Заурбый ахэм джэуапхэр къаритыжьы­гъэх.

ЗэIукIэгъум икIэухым ЛIыхьэтыкъо Аскэррэ Нурий Таниярэ ныбджэгъуныгъэ зэпхыныгъэ яIэу тапэкIэ республикитIум я Конституционнэ хьыкум­-­х­эм Iоф зэдашIэным, ащ фэгъэхьыгъэ тхылъхэр лъэныкъуитIуми къагъэхьазырынхэшъ, зэдыкIэтхэнхэм зэрэфэхьазырхэр къаIуагъ.