Неущ тызэIукIэщт

ОрэдыIо цIэрыIоу Быщтэкъо Азэмат ипчыхьэзэхахьэ мэзаем и 14-м Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо филармоние щыкIощт. ШIулъэгъум, лъэпкъ шIэжьым, пIуныгъэм афэгъэхьыгъэ орэдхэр, нэмыкIхэри артистым къыIощтых.

Бэмэ агъэшIагъо ансамблэхэу «Мыекъуапэ инэфылъэхэм», дунаим щызэлъашIэрэ «Налмэсым» къащышъощтыгъэ Быщтэкъо Азэмат орэдыIо зэрэхъугъэр. IэкIыб къэралыгъохэм ащыIагъ, дискхэр къыдигъэкIыгъэх.

«Сыд фэдэ Iоф згъэцэкIэщтми, анахьэу сыздэлэжьэнэу сызыфаер Адыгэ Республикэм хэхъоныгъэхэр егъэшIыгъэнхэр ары. СиорэдхэмкIэ адыгэ лъэпкъым идэхагъи, гумэкI-гупшысэу тиIэхэри къасIохэ сшIоигъу, — еIо ащ.

«Сидахэ», «Адыгэ быракъ», «Синан», фэшъхьаф орэдхэри А. Быщтэкъом тыритхагъэх, урысыбзэкIи ыгъэжъынчырэр макIэп. КъэшъуакIоу зэрэщытыгъэм шIуагъэ химыхыгъэу щытэп. Орэдэу къыIорэм псэ къыпигъэкIэнышъ, тамэу ритыгъэр нахь лъагэу ыIэтыным фэшI пчэгум къыщэшъо. «Налмэсым» иконцерт хэхыгъэхэм ахэлажьэу тэлъэгъу.

Адыгэ шъуашэр щыгъэу уджы зыхъукIэ, лъэпкъ гупшысэр щыIэныгъэм нахьышIоу щыпхырищэу елъытэ. Орэдым ыбзэкIэ цIыфхэм уалъыIэсыныр, уагурыIоныр Iоф къызэрыкIоп. КIэлэцIыкIухэр игъусэхэу пчэгум къызихьэкIэ орэдэу къадиIорэм гушIуагъоу хихырэр зэригъэпшэщтыр ышIэрэп.

Жэнэ Къырымызэрэ Тхьабысымэ Умаррэ зэдаусыгъэ орэдэу «Синанэр» концерт пэпчъ хегъахьэ. Ным лъытэныгъэу фэтшIырэр орэдымкIи къэбгъэлъэгъон плъэкIыщтэу А. Быщтэкъом елъытэ. Эстрадэ купэу «Шпаргалкэм» хэт урыс пшъэшъэжъыехэм адыгабзэкIэ «Синанэр», нэмыкIхэр къыхадзэх. Искусствэм пIуныгъэ мэхьанэу иIэр ащ къыщыхегъэщы.

Андзэрэкъо Чеславрэ Бэгъ Нурбыйрэ зэдаусыгъэ орэдэу сэмэркъэу зыхэлъым зэфэшъхьафэу еджэх. «Зыгъэгус» е «Тэ укIорэ, сигуаго!»

— Орэдым къеушыхьаты адыгэ фольклорыр лъэшэу зэрэбаир, — къытиIуагъ Быщтэкъо Азэмат. — Тинэнэжъ-тэтэжъ лъапIэхэм къытлъагъэIэсыжьыгъэхэ усэхэр орэдкIэ нахьыбэрэ къэсIощтых. «Пхъэчаим фэдэу упсыгъоу, щыуаным фэдэу уфыжьэу» — къыщеIо орэдым. Сэмэркъэум изакъоп лъэпкъ гупшысэр зыIэтырэр. Адыгэ орэдхэм тиадыгабзэ зэрэдахэр къащызгъэлъэгъонэу сыфай.

ЕхъулIэ Сэфэр игущыIэхэм атехыгъэу «Сихэку кIас» зыфиIорэ орэдэу Тхьабысымэ Умарэ ыусыгъэм мыщ фэдэ гущыIэхэр хэлъых.

Си Адыгееу сихэку,

Сиорэд закъори оры!

Си Адыгееу сихэку

Сидуанй дахэри оры!

О уидэхагъэ хэты пэсшIына,

Сидунай закъори оры.

— А орэдыр концерт хэхыгъэхэм бэрэ къащысэIо, — тизэдэгущыIэгъу лъегъэкIуатэ Быщтэкъо Азэмат. — Тилъэпкъ, республикэм ядэхагъэ ащ къыщыхэсэгъэщых.

Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Адыгеим, Къэрэщэе-Щэрджэсым янароднэ артистэу, зэлъашIэрэ орэдыIоу Нэфышъ Чэрим А. Быщтэкъом иконцертхэм яплъэу, IэпыIэгъу фэхъоу бэрэ къыхэкIы. Мэзаем и 14-м филармонием щыкIощт пчыхьэзэхахьэм Темыр Кавказым иреспубликэхэм, Краснодар краим, фэшъхьафхэм къарыкIыщтхэр щызэIукIэщтых. Искусствэм лъэпкъхэр зэфищэщтых. Азэмат иконцерт шIукIэ тыгу къинэжьынэу тэгугъэ, имурадхэр къыдэхъунхэу фэтэIо.

Сурэтым итыр: Адыгэ Республикэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым язаслуженнэ артистэу Быщтэкъо Азэмат.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый