Непэ физкультурникым и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр!

Физкультурникым и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Спортыр зисэнэхьатхэм ямыза­къоу, ар шIу зылъэгъурэ ыкIи щыIэкIэ-псэукIэ тэрэзыр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэным фэлэжьэрэ пстэури ащ зэрепхых.

Спортымрэ физкультурэмрэ хэ­хъоныгъэ ашIыным, ащкIэ ищыкIэгъэ инфраструктурэр гъэпсыгъэным Адыгеим лъэшэу анаIэ щытырагъэты. Мы аужырэ илъэсхэм а Iофым нахь чаныгъэ халъхьэ. Республикэм ицIыф псэупIэхэм спортивнэ джэгупIэхэр къащызэIуахых, псауныгъэм игъэпытэн фытегъэпсыхьэгъэ комплексхэу джырэ уахътэм диштэхэрэр ашIых.

Iофтхьабзэу зэшIуахыхэрэм Адыгеим испортивнэ хэбзэ шIагъохэр зэрагъэпытэщтхэм, тиспортсменхэм гъэхъэгъакIэхэр ашIынхэм зэрафэлэжьэщтхэм тицыхьэ телъ.

Ныбджэгъу лъапIэхэр, псауныгъэ пытэ шъуиIэнэу, гъэхъэгъакIэхэр шъушIынхэу, Адыгеимрэ Урысыемрэ яфедэ зыхэлъ текIоныгъэхэр къыдэшъухынхэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу
КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу
Владимир Нарожный