Непэ аублэ

Дунаим футболымкIэ изэнэкъокъу непэ Москва щаублэщт. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ Саудовскэ Аравием дешIэщт. ЗэIукIэгъур пчыхьэм сыхьатыр 6-м рагъэжьэщт.

Хэгъэгу 32-рэ зэнэкъокъум хэлэжьэщт. Командэхэр купи 8 мэхъух. Урысыем икъэлэ 11-мэ ешIэгъухэр ащыкIощтых. Зэнэ­къокъум лъыплъэнхэу нэбгырэ мин пчъагъэ IэкIыб къэралы­гъохэм къарыкIыгъ.

Урысыем ихэшыпыкIыгъэ коман­дэ пэшIорыгъэшъ ешIэ­гъухэм ащыIукIэщт Саудовскэ Аравием, Египет, Уругвай. Апэрэ чIыпIи 2-р къыдэзыхыхэрэр зэ­нэкъокъум щылъыкIотэщтых.

Германием, Бразилием, Аргентинэ, нэмыкIхэм якомандэхэр дышъэ медальхэм афэбэнэщтхэу къэбархэр зэхэтэхых. Арэу щытми, нэмыкI къэралыгъохэм яешIакIохэри яшъыпкъэу бэнэщтых. Урысыем ихэшыпыкIыгъэ командэ итренер шъхьаIэу Станислав Черчесовым, ешIакIохэу Федор Смоловым, Артем Дзюбэ, Алан Дзагоевым, нэмыкIхэм къы­зэраIуагъэу, зэIукIэгъухэм афэ­хьазырых, тагъэгушIон ямурад.

ТихэшыпыкIыгъэ командэ гъэ­хъагъэхэр ышIынхэу фэтэIо.