Нахь чанэу къыхэлэжьэнхэу къяджагъ

Социальнэ нэшанэ зиIэ коммерцием емыпхыгъэ организациехэр едзыгъо-едзыгъоу бюджет мылъкум игъэфедэн хэлэжьэнхэм фытегъэпсыхьэгъэ Координационнэ советым изэхэсыгъо мы мафэхэм щыIагъ. Ар зэрищагъ АР-м и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Наталья Широковам.

Зэхэсыгъом хэлэжьагъэх АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ иминистрэу Мырзэ Джанбэч, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Мэрэтыкъо Рустем, АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэу КIэрэщэ Анзаур, нэмыкIхэри.

Мырзэ Джанбэч къызэриIуагъэмкIэ, мы лъэныкъом епхыгъэ пшъэрылъхэм ягъэцэкIэн фэгъэхьыгъэ зэхэубытэгъэ план зэхагъэуцуагъ. Ар зэрэзэшIуахырэм, гумэкIыгъоу щыIэхэм нэужым къатегущыIагъ. Iоф зышIэщт цIыфхэм ягъэхьазырын, тапэкIэ зэдэлэжьэнхэм епхыгъэ Iофыгъохэр арых анахьэу анаIэ зытырагъэтыгъэхэр. Мы илъэсым изэфэхьысыжьхэр Мырзэ Джанбэч къышIыгъэх, Iофыгъоу зэшIуахын алъэкIыгъэхэм къатегущыIагъ. АР-м IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэрэ «Взаимопомощь» зыфиIорэ шIушIэ фондымрэ зэзэгъыныгъэ яIэу Iоф зэрэзэдашIэрэр игущыIэ къыщыхигъэщыгъ. ЫпэкIэ зигугъу къэтшIыгъэ министерствэм имызакъоу, псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ, культурэмкIэ, гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ министерствэхэм мы лъэныкъомкIэ яIофшIэн зэрэзэхащэрэм зэхэсыгъом щытегущыIагъэх.

Гъэсэныгъэм ылъэныкъокIэ кIэлэцIыкIухэм шIэныгъэ тедзэ арагъэгъотыныр, культурэмкIэ къэгъэлъэгъонхэмрэ зэнэкъокъухэмрэ язэхэщэн изыфэгъэхьазырын, физическэ культурэмкIэ — Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафхэм ахэлэжьэщт купхэм Iоф адэшIэгъэныр, социальнэ лъэныкъомкIэ — социальнэ фэIо-фашIэхэр унэхэм ащафагъэцэкIэнхэр арых анахьэу анаIэ зытрагъэтыщтхэ лъэныкъохэу зэхэсыгъом къыщагъэнэфагъэхэр.

— ЦIыфхэм социальнэ фэIо-фашIэу афагъэцакIэхэрэм коммерцием емыпхыгъэ организациехэр нахь чанэу къыхэгъэлэжьэгъэнхэм хэбзэ къулыкъухэм ыкIи муниципалитетхэм япащэхэм анаIэ тырагъэтын фае, — къыIуагъ Наталья Широковам.

ГЪОНЭЖЬЫКЪО Сэтэнай.