Нахь пхъашэу адэзекIогъэн фае

Ешъуагъэу рулым зэрэIутIысхьэхэрэм къыхэкIэу 2017-рэ илъэсым республикэм игъогухэм тхьамыкIэгъо 70-рэ къащыхъугъ, ахэм нэбгырэ 22-рэ ахэкIодагъ, нэбгырэ 87-мэ шъобжхэр атещагъэ хъугъэ. ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ республикэ комиссием изэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрищагъэм ащ фэдэ пчъагъэхэм ягугъу къыщашIыгъ.

«Ашъхьэ имызакъоу, нэмыкIхэм ящыIэныгъи, япсауныгъи щынагъо къафэзыхьырэ водитель ешъуагъэхэм нахь пхъашэу адэзекIогъэн фае», — къыIуагъ Адыгеим и ЛIышъхьэ.

Къэралыгъо автоинспекцием иIофышIэхэм ешъуагъэу рулым Iусхэу нэбгырэ мини 2-м ехъу гъэрекIо къыхагъэщыгъ. Нэбгырэ 1477-мэ правахэр аIахыгъ, нэбгырэ 305-мэ административнэ пщыныжь арагъэхьыгъ. Ешъуагъэу рулым Iусэу нэбгырэ 308-рэ ятIонэрэу къагъэуцугъ. Водительхэр ешъуагъэхэмэ зэгъэшIэгъэным епхыгъэ медицинэ уплъэкIунхэр зэрэзэхащэхэрэми мы зэхэсыгъом щыхэплъагъэх. Ащ фэдэ медицинэ уплъэкIунхэм якIэуххэр нафэ къызыхъурэр тхьамафэм къыкIоцI ары. Адыгеим и ЛIышъхьэ республикэм псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ пшъэрылъ фишIыгъ нэмыкI шъолъырхэм яопыт мыщкIэ зыщигъэгъозэнэу ыкIи ащ фэдэ уплъэкIунхэр нахь псынкIэу зэхащэнхэмкIэ амалэу щыIэхэр зэригъэшIэнхэу.

Джащ фэдэу КъумпIыл Мурат къалэхэмрэ районхэмрэ япащэхэм пшъэрылъ афишIыгъ хэукъоныгъэ зышIыгъэхэу тазыр зытефэхэрэм ятранспорт зыщаIыгъыщт муниципальнэ гъэуцупIэхэм язэхэщэнкIэ предложениехэр къахьынхэу. НепэкIэ ащ фэдэ гъэуцупIэхэр къалэу Мыекъуапэ, Тэхъутэмыкъое, Теуцожь районхэр ары ныIэп зиIэхэр.

ТХЬАМЫКIАГЪОХЭР НАХЬ МАКIЭУ ГЪОГУХЭМ АТЕХЪУХЬАНХЭМ АТЕГЪЭПСЫХЬЭГЪЭ IОФТХЬАБЗЭХЭР АДЫГЕИМ ИЕДЖАПIЭХЭМ НАХЬЫБЭУ АЩЫЗЭРАХЬАЩТЫХ

Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэрэ ГИБДД-мрэ пшъэрылъ афишIыгъ кIэлэцIыкIухэр нахь макIэу гъогухэм ащыфыкъонхэмкIэ Iофэу ашIэрэр нахь агъэлъэшынэу. КIэлэцIыкIухэр зыхэфэрэ тхьамыкIагъохэм тиреспубликэ гъэрекIо зэращыхэхъуагъэр къэIогъэн фае.

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ республикэ комиссием изэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тхьамэтагъор зыщызэрихьагъэм гъогухэм язытет лъыплъэнхэ, тхьамыкIагъоу ахэм атехъухьэрэр нахь макIэ шIыгъэн зэрэфаем щатегущыIагъэх.

«Гурыт еджапIэхэм ащыкIорэ Iофтхьабзэхэм къазэрахырагъэубытэрэм имызакъоу, гъогурыкIонымкIэ шапхъэхэр къыдалъытэнхэм атегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэхэм кIэлэцIыкIухэр ренэу ахагъэлэжьэнхэ фае. ПэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэу зешъухьащтхэр къыхэшъухи, кIэлэцIыкIухэм ягъэмэфэ зыгъэпсэфыгъо уахъти ахэр къыщыдэшъулъытэх», — хигъэунэфыкIыгъ республикэм и ЛIышъхьэ.

Гъогухэм атехъухьэрэ тхьамыкIагъохэм кIэлэцIыкIухэм нахь макIэу шъобж ащыхахынымкIэ Iофтхьабзэу зэрахьэхэрэм афэгъэхьыгъэу Адыгэ Республикэм и МВД ГИБДД-мкIэ и ГъэIорышIапIэ ипащэу Александр Курпасрэ Адыгэ Республикэм гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ иминистрэ игуадзэу Пэрэныкъо Сусаннэрэ къаIотагъ.

КъумпIыл Мурат кIэлэцIыкIухэм нахь макIэу шъобжхэр атещэгъэнхэмкIэ пшъэрылъ заулэ афишIыгъ. Ахэм ахэхьэ гурыт еджапIэхэмрэ кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэмрэ тематическэ литературэхэр ащэфынхэр, урамхэр агъэнэфынхэр ыкIи нэмыкIхэр.

ТХЬАМЫКIАГЪОХЭР КЪЫЗЫЩЫХЪУН ЫЛЪЭКIЫЩТ ГЪОГУХЭМ ЯЗЫТЕТ АДЫГЕИМ АНАIЭ НАХЬ ЩЫТЫРАГЪЭТЫ

ГъогурыкIоныр щынэгъончъэнымкIэ республикэ комиссием изэхэсыгъоу Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат тхьамэтагъор зыщызэрихьагъэм гъогухэм язытет лъыплъэнхэ, тхьамыкIагъоу ахэм атехъухьэрэр нахь макIэ шIыгъэн зэрэфаем щатегущыIагъэх.

Аварие зыщыхъун ылъэкIыщт чIыпIэхэм ягъэцэкIэжьынкIэ Iофтхьабзэу зэрахьащтхэм яплан 2017-рэ илъэсым аухэсыгъагъ. Ащ тетэу чIыпIитIумэ транспортыр нахьышIоу ащызекIонымкIэ Iофтхьабзэхэр зэрахьагъэх. ГущыIэм пае, гъогоу «Мыекъуапэ — Джаджэ» зыфиIорэм изы Iахь дэжь метрэ 400 къызэлъиубытэу остыгъэхэр щыпалъагъэх. Автомобиль гъогоу «Шытхьалэ — Джаджэ — Дружба» зыфиIорэм ищынэгъопIэ чIыпIэ къэралыгъо шапхъэхэм адиштэу илъэсыр имыкIызэ зэтырагъэпсыхьажьынэу рахъухьэ.

Республикэм и ЛIышъхьэ муниципальнэ хэбзэ Iэшъхьэтетхэмрэ «Адыгеяавтодорым» ипащэхэмрэ афигъэпытагъ гъогунапцэхэм псэуалъэхэр ащашIыхэ зыхъукIэ щынэгъончъагъэмкIэ шапхъэхэм ахэр зэрадиштэрэр ауплъэкIузэ ашIынэу ыкIи хэукъоныгъэхэр щыIэхэмэ, ахэр атынэу афамыдэнэу.

Джащ фэдэу КъумпIыл Мурат гъогухэмкIэ ГъэIорышIапIэу «Черноморье» зыфиIорэм илIыкIохэм анаIэ тыраригъэдзагъ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр зыщыкIорэ гъогухэр щынэгъончъэнхэм ыкIи мэзахэ зыхъукIэ ахэр агъэнэфынхэм мэхьанэшхо зэряIэр къыдалъытэным.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу