Нахь макIэ ашIыгъэх

Щэм хашIыкIыхэу Белоруссием къыщыдагъэкIыхэрэм ащыщхэр гъэтхапэм и 6-м къыщегъэжьагъэу нахь макIэу тикъэралыгъо къыращэхэу хъугъэ. Къащамыщэфыхэхэри щыIэх.

Россельхознадзорым макъэ къызэригъэIугъэмкIэ, урысые-белорус гъунапкъэхэм ащагъэпсыгъэ ветеринарнэ пунктхэм къаращэлIэгъэ щэхэкIхэр гъэтхапэм и 6-м ыуж зэкIагъэкIожьыхэу рагъэжьагъ. ЩэхэкIхэр нахь макIэ зыкIашIыгъэр язытеткIэ уимыгъэразэу къызэрэхэкIырэм ыкIи цIыфхэм япсауныгъэ къызэрэухъумэгъэн фаем рапхы. Ащ фэшъхьафэу экспертхэм хагъэунэфыкIыгъ тикъэралыгъо къыращэрэ щэ продукциер бащэ зэрэхъугъэр, тэ тишъолъырхэм щэу къащахьыжьырэм ипчъагъэ зэрэхэхъуагъэр. Арышъ, рынкэм ахэми чIыпIэ гъэнэфагъэ щаубытын фае.

Нахь макIэу белорусхэм къаIахыщтхэм ахэфагъэх щэр, щэ гъэпцIагъэр, стерилизацие шIыгъэ щэр, щэташъхьэр, щэ хьаджыгъэм (гъэгъушъыгъэм) хашIыкIырэ шхыныгъохэр, нэмыкIхэри.