Нахь зэтегъэ­псыхьагъэх

ПсышIопэ районым щыкIогъэ зэнэкъокъоу «Унэ къабзэр – къэлэ дах» зыфиIорэм икIэуххэр зэфахьысыжьыгъэх. Ар илъэсибгъу хъугъэу зэхащэ, псэупIэ пстэури хагъэлажьэ.

ИкIырэ илъэсым текIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэм ащыщых ПсышIуапэ ичIыпIэ общественнэ зыгъэIорышIэжьыпIэ (тхьаматэр Александр Корнев), ятIонэрэ чIыпIэр Шэхапэ фагъэшъошагъ (тхьаматэр Татьяна Цейтер). «Анахь урам зэтегъэпсыхьагъэр» зыфиIорэ номинациемкIэ къуаджэу Тхьагъапшъэ иурамэу Ровнэр къыхагъэщыгъ (чIыпIэ администрацием ипащэр Шъыжъ Заур). ШэхэкIэйкIэ урамэу Ацумыжъым ыцIэ зыхьырэр нахь зэтегъэпсыхьагъэу алъытагъ (тхьаматэр ЛIыф Хъалид).

Ныбэ Анзор.