Нахьыжьэу пенсием кIонхэу

УФ-м пенсиехэмкIэ исистемэ зэхъокIыныгъэу фашIыгъэхэм 2019-рэ илъэсыр къызехьэм кIуачIэ яIэ хъугъэ.

Ащ хъулъфы­гъэхэм аныбжь илъэс 65-м, бзылъфыгъэхэм — 60-м нэсымэ пенсием кIонхэр анахь шъхьаIэу къыщыдэлъытагъэхэм ащыщ.

Сабыибэ зиIэ ныхэр нахьы­жьэу пенсием кIонхэуи мыщ къыщеIо. Бзылъфыгъэу сабыитф е нахьыбэ зиIэхэм, нахьыпэрэм фэдэу, аныбжь илъэс 50-м нэсымэ пенсиер агъэпсын фитых. ПенсиехэмкIэ системэм фэгъэ­хьыгъэ законыкIэм сабыищ е плIы зиIэхэм апайи фэгъэкIотэнхэр къегъэнафэх. ГущыIэм пае, сабыищ зиIэм ыныбжь илъэс 57-м, плIы зиIэм — 56-м нэсы­мэ пенсием кIонхэ алъэкIыщт. IофшIэгъэ илъэсхэр 15-м (2019-м — илъэси 10) къыщымыкIэныр, пенсиехэмкIэ баллэу ищыкIагъэр (2019-рэ илъэсым ахэр 16,2-рэ) иIэныр ыкIи сабыйхэр аныбжь илъэси 8-м нэсыфэкIэ ежь ыпIугъэнхэр шапхъэу пылъых.

Шъугу къэдгъэкIыжьын, пенси­ем зыщыкIощтхэ ныбжьэу зако­ныкIэм щыгъэнэфагъэм къэ­ралыгъор игъорыгъоу техьащт. Илъэ­си 10 пIалъэу ащ иI, илъэс къэс зы илъэс зыщыкIощтхэ ныбжьым хэхъощт. Апэрэ илъэ­ситIум, 2019 — 2020-м, пенсием кIонэу щытыгъэхэм зако­ныкIэм къыщыдэлъытагъэм аныбжь нэсынкIэ илъэсныкъо иIэу ар агъэпсын амал яI.

УФ-м ПенсиехэмкIэ ифонд и Къутамэу
АР-м щыIэм
ипресс-къулыкъу