Нахьыжьэу аухыгъ

Адыгеимрэ Краснодар краимрэ зэзыпхыхэрэ лъэмыджэу поселкэу Яблоновскэм дэжь телъым гъэцэкIэжьынхэр ищыкIагъэхэу зэрэзэфашIыгъэм нахьыпэкIэ игугъу къэтшIыгъагъ.

ЗэфашIыным ыпэкIэ Краснодар къэлэ администрацием транспортымкIэ ыкIи гъогу хъыз­мэтымкIэ и Департамент брифингэу зэхищэгъагъэм ащ ипащэу Владимир Архиповыр къызыщэгущыIэм, мэлылъфэгъу мазэм лъэмыджым изытет зауплъэкIум ар зэрэзэхэт конструкциешхохэр зэрэзэпхыгъэ «температурнэ шовхэр» зэщыкъуагъэхэу, охътабэ темышIэзэ зэблэпхъунхэ фаеу агъэунэфыгъэу ары къызэриIогъагъэр. Ары шышъхьэIу мазэу тызхэтым и 4-м лъэмыджыр зэфашIын фаеу зыкIэхъугъагъэр.

ШышъхьэIум и 20-м нэс зэфэшIыгъэнэу пэшIорыгъэшъэу агъэунэфыгъэу Департаментым ипащи, подрядчикэу зыгъэцэ­кIэжьыщтми къаIогъагъ, ау на­хьыжьэу IофшIэнхэр аухынхэшъ, къызэIуахыжьыным ыуж зэритыщтхэм къыкIагъэтхъыгъагъ.

Ар гъэцэкIэжьыгъэ хъугъэ. Чэщи мафи зэпымыоу специалистхэм Iоф зэрашIагъэм ишIуа­гъэкIэ, лъэмыджым шэмбэт-тхьаумэфэ мафэу кIуагъэхэм Iоф­шIэнхэр щаухыгъэх. Комиссием зеуплъэкIухэм ыуж, блыпэ ма­фэм шышъхьэIум и 13-м, ар къызэIуахыжьыгъ. Департаментым къызэритыгъэмкIэ, «температурнэ шових» зэблахъугъ.

Поселкэу Яблоновскэм дэжь телъ лъэмыджыр 1962-рэ илъэ­сым ашIыгъ. Чэщ-зымафэм транспорт зэфэшъхьафэу мин 25 — 30 фэдиз щызэблэкIы. Ащ джы рашIылIэгъэ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэм сомэ миллиони 7,7-рэ атефагъ.

ХЪУТ Нэфсэт.