НахьыбэкIэ тагъэгугъэ

Урысыем и Къыблэ, Темыр Кавказым атлетикэ псынкIэмкIэ язэнэкъокъу Адыгэ республикэ стадионым мэкъуогъум и 6 — 7-м щыкIуагъ. Хъулъфыгъэхэр, бзылъфыгъэхэр якупхэм ащызэIукIагъэх. Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэр шъхьафэу зэнэкъокъугъэх.

Адыгеим испортсменхэу хагъэ­унэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэхэм шъуащытэгъэгъуазэ. Пэ­рыохъухэм къялъэзэ метри 110-рэ къэзычъыгъэ Алексей Кудрявцевым тыжьын медалыр къыфагъэшъошагъ. Метрэ 200-р къызечъым, ящэнэрэ чIыпIэр къыхьыгъ.

Елена Ермолинар едзыгъуи 7 хъурэ спорт зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ. Очко 5590-рэ ригъэ­къуи, ятIонэрэ чIыпIэр къыдихыгъ.

Олеся Иваненкэр зэлъыпытэу гъогогъуи 3 къэлъэнымкIэ къахэщыгъ, ятIонэрэ чIыпIэр къыхьыгъ. Александр Святобог метри 100 нэгъэупIэпIэгъуи 10,72-кIэ къы­чъыгъ, тыжьын медалыр къыди­хыгъ. Максим Ярославкиныр метрэ 1500-рэ къэзычъыгъэхэм ахэ­тыгъ, ятIонэрэ хъугъэ. Евгения Дерган гъогогъуи 7 едзыгъо зэнэкъокъум ящэнэрэ чIыпIэр къыщихьыгъ.

Илъэс 23-м нэс зыныбжьхэм язэIукIэгъухэм тиспортсмени 4-мэ медальхэр къыщахьыгъэх. Анастасия Ткаченкэмрэ Оксана Камиринамрэ гъогогъуибл едзыгъохэм ящэнэрэ чIыпIэхэр къащахьыгъэх. Белла Гогодзе метрэ 800-р къызечъым, ятIонэрэ хъугъэ. ЗэIэпахызэ метрэ 400-р ти­спортсменхэм къызачъым, ятIо­­нэрэ чIыпIэр къыдахыгъ.

Илъэс 20-м ыкIи илъэс 18-м нэс зыныбжьхэри якупхэм ащызэнэкъокъугъэх. ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр нэбгырэ 13-мэ къыдахыгъэх.

— Спорт зэIукIэгъухэр дэ­гъоу кIуагъэх, — къытиIуагъ зэнэкъо­къум исудья шъхьаIэу Евгений Пешковым. — Стадионыр зэте­гъэ­псыхьагъ, нэбгырэ пэпчъ иIэ­пэIэ­сэныгъэ къыгъэлъэгъонымкIэ ама­­лышIухэр иIэх. Атлетикэ псынкIэр спорт лъэпкъ гъэшIэ­гъонэу щыт. НыбжьыкIэхэм ягу­етыныгъэ тигуапэу тылъыплъагъ. Адыгэ Республикэр зэнэкъокъу­хэм ягупчэ зэрэхъурэр сигуапэу къыхэсэгъэщы, республикэм иIэшъхьэтетхэм зэхэщэн Iофэу агъэцакIэрэм щысэ тепхынэу щыт.

Адыгеим испорт еджапIэу N 1-м ипащэу Сергей Сухановым къытиIуагъ тиспортсменхэм яIэпэIэсэныгъэ зэрэхагъэхъуагъэр, Урысыем икIэух зэIукIэгъухэм ахэлэжьэнхэм зэрэфэхьазырхэр.

Сурэтым итхэр: спортсменхэр зэнэкъокъух.