НАРЭХЭР

— Доктор, щыгъупшалэ сыхъугъ, склероз сиIэу сегуцафэ.

— БэшIагъа арэущтэу узыхъугъэр, узызэгуцэфэжьырэр?

— Сыд сызэрэхъугъэр?

— Неущ къакIо

***

— Доктор, тыдэ сыкIуагъэми, зыми пхъатэ сыпихьырэп, зыпари къыспылъэп.

Врачыр пчъэIум Iусхэм яджэ:

— Чэзыур къызынэсыгъэр къычIэрэхь садэжь!

***

— Доктор, сшIэщтыр сшIэрэп, сшъхьац лъэшэу екIы, къуи сэхъу.

— УзэрэгумэкI зэпытырэр ары арэущтэу зыкIэхъурэр.

— АрынкIи хъун, ау лъэшэу сызыкIэгумэкIырэр арыба зэпхыгъэр? Сыдэущтэу джы сымыгумэкIынэу хъущт?

— Шъхьацым рыкIорэр умылъэгъунэу ренэу пшъхьэ уупсыщт.

ЖАКIЭМЫКЪО Аминэт.