Народнэ медицинэм итамыгъэ агъэнэфагъ

Адыгэхэм янароднэ медицинэ итамыгъэ агъэнэфагъ ыкIи республикэ зэнэкъокъоу «Врач анахь дэгъу» зыфиIорэм текIоныгъэ къыщызыхьыгъэм фагъэшъошагъ.

Медицинэм иIофышIэ и Мафэ фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэм апэрэу тамыгъэр пстэуми ща­лъэгъугъ. Адыгеим инароднэ художникэу, ювелирэу Еутых Асе ыIапэ къыпыкIыгъэ статуэткэм гупшысэу хилъхьагъэр къэзэрэугъоигъэхэм къафиIотагъ.
— Джэныкъом иухъумакIоу, цIыфхэм яIазэщтыгъэ Сэтэ­нэе-гуащэм ыцIэкIэ зэджэгъэхэ къэгъагъэм («таволга» зыфа­Iо­рэр) икъутамэу уз 40-м цIыф­хэр ащызыухъумэрэр ары тамыгъэр зытехыгъэр, — къеIуа­тэ Еутых Асе.

Еутых Асе мэфэкI зэхахьэм къыщызэрэугъоигъэхэр мы къэ­гъагъэм пылъ къэбарым щигъэ­гъозагъэх. Сэтэнэе-гуащэм мэ­зым къыщикIухьэу хэтызэ, ыпэкIэ зигугъу къыщытшIыгъэ къэгъагъэр щилъэгъугъ. Дахэу къэкIырэр ыкIи псауныгъэмкIэ Iэзэгъур къыхичыгъ, къыхьыжьи ищагу дигъэтIысхьагъ. Ау ятIо­нэрэ мафэм къэгъагъэр зэрэгъонлагъэр ылъэгъугъ. Гуащэм къехъу­лIагъэр ыгу къеуагъ ыкIи къэгъагъэр джыри зэ ыгъэтIысыжьыгъ. Апэрэм фэдэу ари гъонлагъэ. Мэзым дахэу къыщыкIырэ къэгъагъэр ежь ищагу зэрэщымыхъурэр ыгу хэкIыгъ, ау ящэнэрэу ар ыгъэтIысыгъ. Чэщым ощх къещхыгъ. Пчэдыжьым къэгъагъэм ылъапсэ чIыгум ыубытыгъэу, дахэу къэ­кIыгъэу Сэтэнае ылъэгъугъ. «Псыр псэм ызыныкъу», — ыIуагъ гуащэм ыкIи ащ къыщегъэжьагъэу къэгъагъэм псымкIэ фэсакъыгъ.

ЫпэкIэ къызэрэщытIуагъэу, тамыгъэм гупшысэ шъхьаIэу хэлъыр Нарт эпосым къыхэхыгъэ къэбарыжъэу Сэтэнэе-гуащэмрэ мы къэгъэгъэ лъэпкъым («лабазниккIи» ащ еджэх) кIуа­чIэу яIэмрэ цIыфхэм япсауныгъэ фэгъэлэжьэгъэнхэр ары. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ иунашъокIэ «Врач анахь дэгъу» зыфиIорэ зэнэкъокъум текIоныгъэ къыщызыхьыщтым илъэс къэс мыщ фэдэ статуэткэ ратыщт.

Адыгэ республикэ клиническэ сымэджэщым травматологи­ем­кIэ иотделение ипащэу Хъу­тIыжъ Тимур мы тын лъапIэр апэрэу зыфагъэшъошагъэр.

ПстэумкIи зэнэкъокъум нэбгырэ 50 хэлэжьагъ. Адыгэ Республикэм псауныгъэр къэухъу­мэгъэнымкIэ и Министерствэ ыгъэнэфэгъэ комиссием нэбгыритф къыхихыгъ. Лауреат хъугъэ нэбгыри 4-мэ КъумпIыл Мурат афэгушIуагъ, дипломхэмрэ ахъщэ шIухьафтынхэмрэ аритыгъэх.

— Аужырэ шапхъэхэм ади­штэрэ Iэмэ-псымэхэу къыз­IэкIэдгъахьэхэрэр, IэзапIэу къы­зэIутхыхэрэр сымаджэхэм IэпыIэгъу агъотыным фэIорышIэх. Ау, сыд фэдиз технологие щыIэми, гуфэбэныгъэр ахэм зэблахъун алъэкIыщтэп. ШъуиIэпэIэсагъэ сымаджэхэм зэхашIыкIы, ащ осэ ин къыфашIы, — мэфэкI зэхахьэм медицинэм иIофышIэхэм къариIуагъ КъумпIыл Мурат.

Гъонэжьыкъо Сэтэнай.
Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх.