Нардхэр

Ныбджэгъухэм зэхащэ

Даур Вячеслав фэгъэхьыгъэ шIэжь зэнэкъокъоу нардхэмкIэ Мыекъуапэ япшIыкIузэнэрэу щыкIуагъэм Шэуджэн, Красногвардейскэ, Мыекъопэ районхэм, къалэу Мыекъуапэ ащыпсэухэрэр хэлэжьагъэх.

Апэрэ чIыпIэхэр къыдэхыгъэнхэмкIэ нэбгырэ 15 зэдешIагъ. Республикэм испорт еджапIэу N 2-м иIофышIэу Гъыщ Нухьэ текIоныгъэр фагъэшъошагъ. Бырсыр Аслъан ятIонэрэ, Андук Тахазян ящэнэрэ чIыпIэхэр ахьыгъэх.

— ФутболымкIэ, гандболымкIэ, нэ­мыкI спорт лъэпкъхэмкIэ еджапIэхэм Даур Вячеслав япэщагъ, — къытиIуагъ зэнэкъо­къум хэлэжьэгъэ Пэнэшъу Мыхьамодэ. — Ныбджэгъоу, нэIуасэу иIагъэхэр кIэщакIо фэхъухи, зэнэкъокъур зэхащагъ.

— Даур Вячеслав тщыгъупшэрэп, илъэс къэс зэнэкъокъухэр зэхэтэщэх, — къеIуатэ Адыгэ Республикэм изаслуженнэ тренерэу Андрей Синельниковым. — Ар упчIэжьэгъу тшIыщтыгъ, спортым, щыIэныгъэм афэгъэхьыгъэ къэбарэу къытфиIуатэщтыгъэхэр непи тшIогъэшIэгъоных.

ЕмтIылъ Нурбый.