«Налмэсыр» Iэгутеом щагъэкIагъэп

Тиреспубликэ и Къэралыгъо ансамблэу «Налмэсым» Белоруссием икъалэхэу Гомель, Речицэ, Жлобин, Калинковичи концертхэр къащитыгъэх. Искусствэм лъэпкъхэр зэфищэхи, яшэн-хабзэхэр къызэфаIотагъэх.

— Къашъо пэпчъ IэгутеошхокIэ тиартистхэр сценэм къытекIыжьыщтыгъэх, — къытиIуагъ «Налмэсым» ихудожественнэ пащэу, Адыгеим инароднэ артистэу, Пшызэ изаслуженнэ артистэу Хъоджэе Аслъан. — Адыгэ къашъом гупшысэу хэлъыр, тишъуашэхэм ядэхагъэ концертхэм къащыдгъэлъэгъуагъ.

Искусствэм феджэгъэ ыкIи хэшIыкI фызиIэ нэбгырабэ пчыхьэзэхахьэхэм ачIэсыгъ, «Налмэсым» уасэу фашIырэр яIэгутеокIэ, ягущыIэ фабэхэмкIэ къаушыхьатыгъ.

КIэух зэхэт къашъоу «Си Адыгеир» гур зыфищэу А. Хъоджаем ыгъэуцугъ. Лъэпкъым ишэн-хабзэхэр, хэхъоныгъэу искусствэм щишIырэр, хьакIэм зэрэпэгъокIыхэрэр, мамыр псэукIэм игъэдэхэн республикэм щыпсэурэ лъэпкъхэр зэрэдэлажьэхэрэр къашъом хэолъагъох.

Илъэс 20-м ехъукIэ узэкIэIэбэжьмэ, «Налмэсыр» Белоруссием щыIагъ. Бысымхэр тиартистхэм къафэзэщыгъэх, нахьыбэрэ зэIукIэхэ ашIоигъоу къараIуагъ.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый.