«Налмэсыр» ящыс

Республикэм имэфэкIхэм япчъагъэ нахьыбэ зэрэхъурэм тегъэгушIо. Адыгэ шъуа-шэм, адыгэ быракъым ямафэхэр тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэурэ шъолъырхэм, IэкIыб къэралыгъохэм игъэкIотыгъэу ащагъэмэфэкIых.

— МэфэкI дахэх. Урысхэр, къэн­дзалхэр, ермэлхэр, азербай­джанхэр, къэзэкъхэр, адыгэхэр, нэмыкIхэри тимэфэкIхэм ащытэлъэгъух, ягуапэу тигушIуагъо къыддагощы, — къеIуатэ Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Академическэ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсым» ихудожественнэ пащэу, Адыгеим инароднэ артистэу, Пшызэ изаслуженнэ артистэу Хъоджэе Аслъан. — МэфэкIхэм «Налмэсыр» чанэу зэрахэлажьэрэм тегъэгушхо.

— Тэ, ныбжьыкIэхэм, мэфэкI­хэм тяжэ, — зэдэгущыIэгъур лъе­гъэкIуатэ Мырзэ Суандэ. — Адыгэ Хасэм иныбжьыкIэ къута­мэ хэтхэм адыгэ шъуашэхэр арагъэ­дыгъэх. Хабзэм икъулыкъу­шIэ-хэм, «Налмэсым», Адыгэ Ха­сэм тафэраз. МэфэкIхэм лъэпкъ­хэр зэфа­щэх. Ти­тарихъ, тишэн-зэхэтыкIэхэр на­хьы­шIоу зэд­гъэшIэнхэм тыпылъ.

Сурэтым итхэр: Хъоджэе Аслъан ныбжьыкIэхэм гущыIэгъу афэхъугъ.