«Налмэсыр» Китаим къыщэшъо

ТелефонкIэ къатыгъ. Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо лъэпкъ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсыр» мы мафэхэм Китаим щыI. Купым ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, Пшызэ изаслуженнэ артистэу Хъоджэе Аслъан гущыIэгъу тыфэхъугъ.

— Къэралыгъошхоу Китаим тиунашъохэм адиштэу тынэсыгъ. КIэлэегъаджэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ Дунэе фестивалым Iоныгъом и 10-м тыхэлэжьагъ, —къытиIуагъ Хъоджэе Аслъан. — Бысымхэр дахэу къытпэгъокIыгъэх. Тикъашъохэр ашIогъэшIэгъоных. Адыгэ шъуашэр агу рехьы, ишIыкIэ къыкIэупчIэх. Тиартистхэм къагоуцохэзэ, нэбгырабэмэ нэпэеплъ сурэтхэр атырахыгъэх.

— Китаим тыщыIэу Адыгеим ихъугъэ-шIагъэхэм защытэгъэгъуазэ, — зэдэгущыIэгъур лъегъэкIуатэ Хъоджэе Аслъан. — Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат зэрэхадзыгъэм, иIэнатIэ зэрэIухьагъэм тигъэгушIуагъ. Ти ЛIышъхьэ шIоу щыIэр къыдэхъунэу фэтэIо.

«Налмэсым» концертитIу къалэу Сиань къыщитыщт. Ансамблэ цIэрыIор фестивальхэм арагъэблэгъагъ. А. Хъоджаем зэрэхигъэунэфыкIыгъэу, концерт хэушъхьафыкIыгъэхэм, фестивальхэм дунэе мэхьанэ араты. Ащ фэдэ зэхахьэхэм ахэлажьэхэзэ, Адыгэ Республикэм ыцIэ искусствэм лъагэу щаIэты, лъэпкъ зэфыщытыкIэхэр агъэпытэх.

«Налмэсыр» Китаим ежьэным ыпэкIэ щыIэгъэ зэхахьэм сурэтыр щытетхыгъ; «Налмэсыр» мэуджы.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый