«Налмэсыр» Белоруссием щыI

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо академическэ къэшъокIо ансамблэу «Налмэсыр» тыгъуасэ Белоруссием кIуагъэ. Искусствэм лъэпкъхэр зэрэзэфищэхэрэм фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэхэм ахэлэжьэщт.

— ШэкIогъум и 13-м гъунэгъу краим икъэлэ шъхьаIэу Краснодар типчыхьэзэхахьэ щыкIуагъ, — къытиIуагъ «Налмэсым» ихудожественнэ пащэу, Адыгэ Республикэм инароднэ артистэу, Пшызэ изаслуженнэ артистэу Хъоджэе Аслъан. — Концертым нэбгырабэ еплъыгъ. «Удж хъураер», «ЗэфакIор», нэмыкI къашъохэри залым чIэсыгъэхэм агу рихьыгъэх.

Краснодар музыкальнэ театрэм иунэу дэтым щыкIогъэ пчыхьэзэхахьэм къалэм дэсхэр, гъунэгъу районхэм къарыкIыгъэхэр щызэIукIагъэх.

— Сшыпхъоу Краснодар щыпсэурэм сыригъусэу концертым сеплъыгъ, — къытиIуагъ Мыекъуапэ инароднэ депутатхэм я Совет идепутатэу Бэрзэдж Асет. — Артистхэм ащыгъ адыгэ шъуашэхэм ядэхагъэ нэм фэплъырэп. Къашъохэм адыгэ лъэпкъым итарихъ, ишэн-хабзэхэр къахэщых. Лъэшэу сигопагъ адыгэхэр, урысхэр, нэмыкI лъэпкъхэр концертым зэреплъыгъэхэр.

«Налмэсым» лъэпкъхэр зэфещэх. Мыгъэ Китаим щыIагъ, ипчыхьэзэхахьэхэр Къыблэ шъолъырым щыкIуагъэх. Белоруссием икъалэу Гомель щыригъэжьэнышъ, шэкIогъум и 16 — 19-м концерти 4 хэгъэгум къыщитыщт.

Опсэу, ти «Налмэсэу» тилъапIэр! Республикэм ыцIэ лъагэу оIэты, щытхъур къыфэохьы.

Сурэтым итыр: «Налмэсыр» къэшъо, лъэпкъхэм афэуджы.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый