«Налмэсым» гъогукIэхэр къежэх

Дунаим щыцIэрыIо Къэралыгъо къэшъокIо ансамблэу «Налмэсыр» мазэм къыкIоцI Китаим щыIагъ. Концерт 11 къытыгъэу тиреспубликэ къызегъэзэжьым, художественнэ пащэу, Адыгеим инароднэ артистэу, Пшызэ изаслуженнэ артистэу Хъоджэе Аслъан гущыIэгъу тыфэхъугъ.

— Китаим ятIонэрэу тыщыIагъ. Къыблэ-КъокIыпIэм икъалэхэм тиконцертхэр ащыкIуагъэх, — къеIуатэ Хъоджэе Аслъан. — Хэгъэгум ишъолъырхэр дахэх, тыдэ зыдгъэзагъэми гуфэбэныгъэ ахэлъэу бысымхэр къытпэгъокIыщтыгъэх.

— Тилъэпкъ къашъохэм, анахьэу къыхагъэщыгъэхэм тащыгъэгъуазэба.

— Жьыр зыкIэт къашъохэу псынкIэу къэтшIыхэрэр нахь ашIогъэшIэгъоных. «Зыгъэлъатэр», Кавказ илъэпкъхэм афэгъэхьыгъэ зэхэт къашъор, «ЛъэпэчIасэр», фэшъхьафхэри агу рихьыгъэх.

— «ЗэфакIор», лъэпкъ къашъохэу…

— КъызгурыIуагъ къапIо пшIоигъор. «ЗэфакIор», нэмыкI къашъохэу жъажъэу къэтшIыхэрэр концертхэм ахэтхыгъэх. Залым чIэсыщтхэр къыдэтлъытэхэзэ зэIукIэгъухэм зафэдгъэхьазырэу уахътэ къыхэкIыгъ.

— Уахътэу Китаим къыщыжъугъэкIуагъэм шъуфызэплъэкIыжьмэ, сыда анахьэу къыхэбгъэщырэр?

— Адыгэхэм яискусствэ бай дэдэу щыт. Тырэгушхо. Тикъашъохэм ямызакъоу, адыгэ шъуашэм идэхагъэ, ар зэрэзепхьащтыр концертхэм, зэIукIэгъухэм къащыдгъэлъэгъуагъэх.

Хъоджэе Аслъан телефоныр къышти, сэе фыжьхэр зыщыгъ тикъэшъуакIохэр концерт ужым бысымхэм къаухъурэигъэхэу сурэтхэр атырахэу, гущыIэгъу къафэхъухэ ашIоигъоу тигъэлъэгъугъэх. Хъулъфыгъэ артистхэри лъэгъупхъэхэу пчэгум итых, къагоуцохэзэ нэпэеплъ сурэтхэр тарихъым къыхагъэнэнхэ ямурад.

— ТелефонкIэ тыкъытеоу къыхэкIыгъ. МэшIокукIэ, къухьэлъатэкIэ шъузекIоу къытаIощтыгъ. Хэгъэгур зэжъугъэлъэгъунэу игъо шъуифагъа?

— Тлъэгъугъэр макIэп, ау тэ зекIо тыкIогъагъэп. Концертхэм зафэдгъэхьазырыщтыгъ. Китаим ичIыопси, ицIыфхэри дахэх, тыгу рихьыгъэх.

— Шъуимурад благъэхэр къытаIоба.

— ШэкIогъум и 13-м Краснодар концерт къыщыттыщт, къыкIэлъыкIорэ мафэм Белоруссием тежьэщт. 2018-рэ илъэсым США-м, Канадэ, фэшъхьафхэми тащыIэщт. Адыгеим, гъунэгъу крайхэм, республикэхэм концертхэр ащызэхэтщэщтых, къэшъуакIэхэм ягъэуцун тегупшысэ.

— «Налмэсыр» сыдигъуа Мыекъуапэ зыщытлъэгъущтыр?

— Правительствэр, культурэмкIэ Министерствэр IэпыIэгъу къытфэхъухэзэ тиIофхэр лъытэгъэкIуатэх. «Налмэсым» илъэсыбэрэ хэтыгъэу Iэбдэкъо Руслъан фэгъэхьыгъэ шIэжь пчыхьэзэхахьэ Мыекъуапэ тыгъэгъазэм щыкIощт. Адыгеим икъуаджэхэм тащыIэщт.

— Шъуимурадхэр къыжъудэхъунхэу шъуфэтэIо.

— Тхьашъуегъэпсэу.

Сурэтым итхэр: «Налмэсыр» Китаим къыщэшъо.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый