М. Перейро ищысэшIу

Урысыем футболымкIэ изэнэкъокъу хэлажьэхэрэ командэхэу апшъэрэ купым щешIэхэрэм я 24-рэ ешIэгъухэр мэлылъфэгъум и 19 – 21-м яIагъэх.

КIэуххэр

«Анжи» — «Ахмат» — 0:1, «Уфа» — «Арсенал» — 1:2, «Оренбург» — «Ростов» — 3:0. «Динамо» — «Крылья Советов» — 1:0, «Локомотив» — ЦСКА – 1:1, «Краснодар» — «Зенит» — 2:3, «Урал» — «Рубин» — 2:1, «Спартак» — «Енисей» — 2:0.

Апэрэ чIыпIи 4-мэ афэбанэхэрэ командэхэр зэIукIагъэх. ЦСКА-р «Локомотивым» 1:1-у зэрэдешIагъэр дгъэшIагъорэп. «Зенит» 3:2-у «Краснодар» зэрэтекIуа­гъэм къыхэдгъэщырэр зэIукIэгъур зыщаухыщт уахътэм «Краснодар» икъэлапчъэ Iэгуаор къыдадзэу бэрэ къызэрэхэкIыгъэр ары. «Зенит» угловоир къызетым, А. Дзюба зы ешIакIуи пхъашэу пэуцугъэп. ШъхьэкIэ гуфитэу А. Дзюба Iэгуаом къеуи, хъагъэм ридзагъ, ащ лъыпытэу зэIукIэгъу уахътэр аухыгъ.

«Зенит» очкоуи 8-кIэ апэ ишъы­гъэми, дышъэр зыхьыщтыр къэшIэгъошIоп. Санкт-Петербург икомандэ ешIэгъу къинхэр къыфэ­нагъэх. «Краснодар» иIофхэр нахь хьылъэ хъугъэх. Тренер шъхьаIэу Мурад Мусаевым къызэриIуагъэу, ешIэкIо анахь дэгъу­хэм ащыщхэу нэбгыри 4-мэ шъобжхэр атещагъэх. Къэлап­чъэм Iэгуаор бэрэ дэзыдзэрэ Ари, нэмыкIхэм тренер шъхьаIэр яжэ. «Краснодар» медальхэм афэбэ­нэщт.

ЧIыпIэхэр

1. «Зенит» — 51
2. «Локомотив» — 43
3. «Краснодар» — 42
4. ЦСКА – 41
5. «Спартак» — 39
6. «Оренбург» — 35
7. «Ростов» — 35
8. «Арсенал» — 35
9. «Ахмат» — 33
10. «Рубин» — 30
11. «Урал» — 31
12. «Динамо» — 28
13. «Крылья Советов» — 27
14. «Уфа» — 21
15. «Анжи» — 19
16. «Енисей» — 13.
Я 25-рэ зэIукIэгъухэр
24.04
«Ахмат» — «Краснодар»
«Ростов» — «Локомотив»
«Рубин» — «Уфа»
ЦСКА – «Анжи»
25.04
«Ахмат» — «Краснодар»
«Ростов» — «Локомотив»
«Рубин» — «Уфа»
ЦСКА — «Анжи»
25.04
«Енисей» — «Оренбург»
«Кр. Советов» — «Урал»
«Арсенал» — «Спартак».

«Краснодар» «Зенит» дешIэзэ М. Перейро дунэе шапхъэхэм адиштэу IэпэIэсэныгъэ ин къыгъэлъэгъуагъ, къэлапчъэм Iэгуаор дахэу дидзагъ. Ащ фэдэ ешIакIэм уегъэгушхо. Гъунэгъу краим икомандэ игъэхъагъэхэм ахигъэхъонэу тегъэгугъэ.