Мэхьанэшхо зиIэ проектхэм зыкIэ ащыщ

Урысые Федерацием и Президентэу Владимир Путиным Урысые Федерацием и Къэралыгъо Совет изэхэсыгъо къы­щи­Iэтыгъэ Iофыгъохэм зыкIэ ащыщ гъогухэм яшIынрэ ягъэцэкIэжьынрэ нахьышIоу зэхэщэгъэнхэр.

Ащ тегъэпсыхьэгъэ пшъэрылъхэм мэхьанэшхо зэряIэр Адыгеим и ЛIы­шъхьэ къыхигъэщыгъ.

Зэхэсыгъом икIэуххэм къатегущыIэзэ гъогу проектхэр зэшIохыгъэнхэмкIэ ыкIи бюджет мылъкур аIэ къыра­гъэхьанымкIэ Iофтхьэбзэ гъэнэфагъэхэм язэшIохын республикэм анаIэ зэращытырагъэтырэр КъумпIыл Мурат къыкIигъэтхъыгъ.

«Адыгеим транспорт инфраструктурэм ихэхъоныгъэ лъэшэу анаIэ щытырагъэты. Гъогухэм ягъэцэкIэжьынрэ язэ­тегъэпсыхьанрэ апэIухьащт мылъкоу Гъогу фондым къыхагъэкIырэр илъэс къэс нахьыбэ мэхъу. Федеральнэ гупчэм иIэпыIэгъу хэлъэу гъогухэм яшIынкIэ, анахьэу етIани Урысыем икъыблэ имагистральнэ сетьхэм язы Iахьэу щытхэм, мыщ къыхеубытэх Къырым ылъэны­къокIэ гъэзагъэхэри, проектхэр респуб­ликэм щагъэцакIэх. Лъэпкъ проектхэм яшIуагъэкIэ транспорт инфраструктурэ дэгъур гъэпсыгъэным иамалыкIэхэр рес­публикэм къыIэкIэхьэх. Мы илъэсым IофшIэнэу агъэцэкIэщтри, мылъкоу ащ пэIухьащтри нахьыбэ мэхъу.

Игъом ыкIи шIуагъэ хэлъэу мылъкур гъэфедагъэ хъуным сэ сшъхьэкIэ сынаIэ тесэгъэты, сылъэплъэ», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Лъэпкъ проектэу «Автомобиль гъогу дэгъухэр ыкIи щынэгъончъэу щытыщтхэр» зыфиIорэр Адыгеим 2024-рэ илъэ­сым нэс щагъэцэкIэщт, ащ сомэ миллиарди 3,3-м ехъу пэIуагъэхьащт, ащ щыщэу мы илъэсым — сомэ миллион 463,4-рэ.

Лъэпкъ проектыр гъэцэкIагъэ хъуным пае республикэ проектэу «Адыгэ Рес­публикэм иавтомобиль гъогу дэгъухэр ыкIи щынэгъончъэу щытыщтхэр» зыфиIорэр аухэсыгъ, ар лъэныкъуитIоу зэхэт: «Гъогу сетыр» ыкIи «Гъогу хъыз­мэтым ихэхъоныгъэкIэ Iофтхьабзэхэр» зыфиIохэрэр.

Транспорт инфраструктурэм ихэхъоныгъэкIэ а проектым Iофышхо къызэлъеубыты. Мыекъуапэ, псэупIэу Яблоновскэм яавтомобиль гъогухэр, джащ фэдэу республикэ ыкIи чIыпIэ мэхьанэ зиIэ гъогухэр гъэцэкIэжьыгъэнхэм лъэшэу анаIэ тырагъэтыщт. 2024-рэ илъэсым нэс республикэ мэхьанэ зиIэ автомобиль гъогухэр нахьыбэ ашIыщтых, гъогухэм транспорт бащэ арымыкIоным ыкIи ахэм къатехъухьэхэрэ тхьамыкIагъохэр нахь макIэ шIыгъэнхэм анаIэ лъэшэу тырагъэтыщт.

КъумпIыл Мурат зэрилъытэрэмкIэ, лъэпкъ проектэу зигугъу тшIырэм къыдилъытэхэрэр гъэцэкIагъэ зыхъухэкIэ, шIогъэшхо ащ къызэритыгъэр нэры­лъэгъу хъущт. Гъогухэр щынэгъончъэу щытынхэмкIэ, тыкъэзыуцухьэрэ дунаим зэрар рамыхынымкIэ, тхьамыкIагъоу гъогухэм къатехъухьэхэрэм къакIегъэ­чыгъэнымкIэ, гъогухэм ягъэцэкIэжьын текIуадэрэр нахь макIэ шIыгъэнымкIэ, экономикэм иотраслэ зэфэшъхьафхэм хэхъоныгъэ ашIынымкIэ, IофшIэпIэ чIыпIакIэхэр щыIэ хъунхэмкIэ гъогухэм яшIынрэ ягъэцэкIэжьынрэ амалышIухэр къатыщтых.

Джащ фэдэу туризмэм зиушъом­бгъунымкIэ, инвесторхэр нахьыбэу Iоф­тхьабзэхэм язэшIохын къыхэлэжьэн­хэмкIэ инфраструктурэ дэгъум, нэмыкI лъэныкъохэм яшIогъэшхо къэкIощт, биз­несым джыри нахь хэхъоныгъэ ышIынымкIи амал дэгъухэр къатыщтых. А пстэуми яшIуагъэ къэкIощт экономикэм джыри нахь хэхъоныгъэ ышIынымкIэ, цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIи нахьышIу хъунымкIэ.

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипресс-къулыкъу