Мэфэ фабэхэр къызфагъэфедэх

Адыгеим ичIыгулэжьхэм гъэтхасэхэм япхъын етIупщыгъэу лъагъэкIуатэ. АР-м мэкъумэщ хъызмэтымкIэ и Министерствэ мэлылъфэгъум и 12-м тызэрэщигъэгъозагъэмкIэ, пстэумкIи гектар 3567-рэ апхъыгъ. Джэджэ районыр апэ ит. Мыщ щагъэнэфэгъэ гектар 31428-м щыщэу 1096-рэ хагъэкIыгъ. Нахьыбэу халъхьагъэр натрыф, ар гектар 702-рэ мэхъу, тыгъэгъазэр гектар 284-рэ, зэнтхъэу апхъыгъэр гектар 40 ыкIи соер гектар 70-рэ. Кощхьэблэ районыр ащ ыуж къекIы, гектар 17363-у гъэтхасэхэм апае агъэнэфагъэм щыщэу гектар 920-рэ ащ ичIыгулэжьхэм хагъэкIыгъ. Ащ щыщэу гектар 500-р зэнтхъ, 320-р натрыф, гектари 100-р хьэ.

Шэуджэн районым ичIыгулэжьхэр анахьэу ощхым ыгъэохъугъэхэм ащыщых, губгъохэм псыр зэрыуцогъэ чIыпIэхэр бэу яIагъэх. Ащ фэшI хагъэкIышъурэр нахь макI. Арэу щытми, ахэр ящэнэрэх, гектар 475-рэ апхъыгъах. Муниципальнэ образованиеу «Къалэу Мыекъуапэ» ощхым зэрарэу къыфихьыгъагъэр зэрэнахь мэкIагъэм ыкIи ичIыгухэр нахь псынкIэу зэрэгъушъыжьыгъэхэм ишыхьатэу, мыщ ичIыгулэжьхэм гъэтхасэхэм апае агъэнэфэгъэгъэ гектар 430-р ыпхъыгъах. Нахьыбэу халъхьагъэр горох, ар гектар 310-рэ мэхъу, адрэ 120-р зэнтхъым рагъэубытыгъ.

Гъэтхасэхэм япхъын дакIоу чIыгулэжьхэм бжыхьасэхэм чIыгъэшIухэр аIэкIагъахьэх, ятIонэрэ ешIушIэныр ыкIэм рафылIагъ. Бжыхьэсэ лэжьыгъэ гектар 102073-м щыщэу 80771-рэ хагъэкIыгъ. Ар чIыгъэшIухэр зыIэкIагъэхьан фаем ипроцент 79-рэ мэхъу.

ХЪУТ Нэфсэт.