МэфэкI шIыкIэм тетэу

Адыгэ Республикэм хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ икъулыкъушIэхэм ащыщхэм щытхъуцIэхэр зэрафагъэшъошагъэхэм ыкIи полицием ирайон отделхэм къафащэфыгъэ хэу­шъхьафыкIыгъэ техникэр зэраратыжьырэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI зэхахьэ тыгъуасэ АР-м и Правительствэ и Унэ дэжь щыкIуагъ. Iофтхьабзэм хэлэжьагъэх Адыгеим и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат, республикэм хэ­гъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминист­рэу Владимир Алай, мы ведомствэм щызэхащэгъэ общественнэ организацием ипащэхэр, ведомствэм икъулыкъу­шIэхэр, нэмыкIхэри.

Республикэм ипащэ зэхахьэм къыщыгущыIэзэ, тын лъапIэхэр ыкIи щытхъуцIэхэр зыфагъэ­шъошагъэхэм къафэгушIуагъ, ясэнэхьат хэшIыкIышхо фыряIэу гъэхъэгъэшIухэр зэрашIы­хэрэмкIэ къафэрэзагъ.

— Адыгеим социальнэ-экономикэ хэхъоныгъэхэр ышIынхэм, цIыфхэм хабзэм цыхьэу фашIырэр гъэпытэгъэным поли­цием иIофышIэхэм яIахьышIу хэлъ, ащкIэ ахэм инэу тафэраз, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат. — ТапэкIи хэбзэухъумакIохэм япшъэрылъхэр зэрифэшъуашэу зэрагъэцэкIэщтым, общественнэ зыпкъитыныгъэ шъолъырым илъыным, цIыфхэм ящынэгъончъагъэ ухъумэгъэным анаIэ зэ­рэтырагъэтыщтым сицыхьэ телъ.

Республикэ бюджетым къы­хэхыгъэ мылъкумкIэ зэрагъэ­гъо­тыгъэ автотранспорти 10 ыкIи электромобили 2 полицием имуниципальнэ отделхэм атыра­гощагъэх. Адыгеим и ЛIы­шъхьэ машинэ IункIыбзэхэр ахэм ари­тыжьхэзэ къэзэрэугъоигъэхэм джыри зэ афэгушIуагъ, министерствэм иавтопарк зэрэхэхъуагъэм къыкIэ­лъыкIоу бзэджэшIагъэхэр къыхэгъэщыгъэнхэмкIэ ыкIи зэхэфыгъэнхэмкIэ къулыкъушIэхэм яIофшIэн нахь шIуагъэ къытэу зэхащэным а пстэури фэIорышIэным зэрэщыгугъы-
рэр ариIуагъ.

Iофтхьабзэм джащ фэ­дэу къыщыгущыIагъэх министрэу Владимир Алайрэ хэбзэухъумэкIо къулыкъу­хэм яветеранхэм яоб­щественнэ организацие ишъолъыр къутамэ и Совет итхьаматэу ХъутIыжъ Аз­мэтрэ. Ведомствэм иIоф­шIэн зэрифэшъуашэу зэ­хищэным пае амалэу IэкIэлъхэр нахьышIу шIыгъэнхэмкIэ анаIэ къазэ­ратетым фэшI Адыгеим и ЛIышъхьэ, республикэм ипащэхэм къафэрэзагъэх. АвтотранспортыкIэм ишIуа­гъэкIэ къулыкъу IофшIэныр нахь псынкIэу зэхащэн, япшъэрылъхэр зэрифэшъуа­шэу зэшIуахынхэ зэралъэ­кIыщтыр къыхагъэщыгъ.

ЫпшъэкIэ къызэрэхэдгъэщыгъэу, мэфэкI зэха­хьэм къыдыхэлъытагъэу зипшъэрылъхэр дэгъоу зыгъэцакIэхэрэ къулыкъу­шIэхэм ащыщхэм УФ-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ и Министерствэ ищытхъу тхылъхэр, министрэм ирэзэныгъэ тхылъхэр, звания­кIэхэр афагъэшъошагъэх.

Мыщ ыуж къулыкъушIэ­хэр зэдырагъаштэу урамым къырыкIуагъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.