МэфэкI шIухьафтын

Мыекъуапэ волейболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу бзылъфыгъэхэр, хъулъфыгъэхэр хэлажьэх. Непэ ехъулIэу командэхэм ешIэгъу щырыщ яIагъ.

Сурэтым итыр: ПФР-м иволейбол команд.— Куп пэпчъ команди 7 хэт, — къытиIуагъ Мые­къуапэ иадминистрацие физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет ипащэу Дмитрий Щербаневым. — ЦIыфхэм япсауныгъэ агъэпытэным, языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу агъэкIоным зэнэкъокъур афэгъэ­хьыгъ.

Адыгэ къэралыгъо университетым спортымкIэ и Унэу урамэу Первомайскэм тетым зэIукIэгъухэр зыгъэпсэфыгъо мафэхэм щызэхащэх. Бзылъфыгъэ коман­дэхэм ПенсиехэмкIэ фондым иер, Мыекъопэ къэралыгъо технологическэ университетыр къахэщых. ЕшIакIохэм алъыплъэхэрэ Къулэ Аскэрбый, Мырзэ Мурат, нэмыкIхэм къызэрэтаIуагъэу, хагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр зыхьыщтхэр къэлъэгъуагъэх. ПФР-м, университетхэм яешIакIохэр анахь лъэшхэм ахалъытэх.

Хъулъфыгъэхэм язэнэкъокъу текIоныгъэр къыщыдэзыхыщтыр къэшIэгъуае. «АГУ-Мары», «Апшеронск», «Мыекъуапэ» зыфиIохэрэм текIоныгъэхэр яIэх, ау чIэнагъэхэри ашIыгъэх.

Зичэзыу зэIукIэгъухэм апэ ишъыщтхэр къагъэлъэгъощтых. ПФР-м хэт пшъашъэхэм зэралъытэрэмкIэ, апэрэ чIыпIэр къыдахын алъэкIыщт, ИлъэсыкIэм ягъэ­хъагъэхэр пагъохых, мэфэкI шIухьафтын зыфашIыжьы.