МэфэкI шъхьаIэхэм ащыщ

Фыжь-шхъонтIэ-плъыжьышъохэр тыгъуасэ къэралыгъом ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм къыщябэкIыщтыгъэх — тиреспублики, ащ икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапи ахэм ясатырэ хэтых — Урысые Федерацием и Къэралыгъо быракъ и Мафэ игъэкIотыгъэу хэдгъэунэфыкIыгъ.

Къэралыгъо тамыгъэм сыд фэдэрэ лъэхъани мэхьанэшхо раты, агъэлъапIэ, ащ пае щыIэныгъэр атыщтыгъэу тарихъым хъугъэ-шIэгъабэ къыхэнагъ. КъыткIэхъухьэрэ сабыйхэм ахэр ашIэнхэм, къэралыгъом ита­мыгъэ агъэлъэпIэным, ащ шъхьэ­кIафэ фашIыным апае Iофтхьэбзэ зэфэшъхьафыбэу зэхащагъэхэм ащыщых тхылъеджапIэхэм, сурэт гъэлъэгъуапIэхэм къэгъэлъэгъонэу къа­щызэIуахыгъэхэр, Мыекъопэ къэлэ паркым щызэхащэгъэ Iофтхьабзэхэр.

КIэлэцIыкIухэу сурэтшIыным фэщагъэхэм якъэгъэлъэгъон ащ щызэIухыгъагъ, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэхэм яIофышIэхэм Iэпэщысэхэм яшIынкIэ егъэ­джэнхэр щызэхащагъэх — сабыйхэм Урысыем ибыракъ пкъыгъо зэфэшъхьаф­хэм ахарагъэшIыкIыщтыгъ, мы охътэ дэдэм «РакушкэкIэ» заджэхэрэ чIыпIэм Мыекъуапэ итворческэ куп­хэм концерт къыщатыгъ.

Нэужым «Танки» зыфи­Iорэ художественнэ фильмыр ащ къыщагъэлъэгъуагъ.

Адыгэ Республикэм ихэ­бзэгъэуцу ыкIи игъэцэкIэкIо хэбзэ къулыкъухэм яIофы­шIэхэр зыхэлэжьэгъэхэ зэ­хахьэр пчыхьэм парк дэхьагъум щыкIуагъ. Тишъолъыр щыпсэурэ лъэпкъ зэфэ­шъхьафхэр ащ зэфищагъэх, зы быракъым зэдычIэтхэу, мамырныгъэр ягъогогъоу зэрэзэдэпсэухэрэм ишыхьа­тэу пчыхьэр рекIокIыгъ. Рес­публикэм иорэдыIо ыкIи икъэшъокIо купхэр зыхэлэ­жьэгъэхэ концертым пстэури еплъыгъ.

Урысые Федерацием и Къэралыгъо быракъ и Ма-фэ фэгъэхьыгъагъ мэфэку адыгэ джэгоу Мыекъопэ къэлэ паркым щызэхаща­гъэри. Ащ хэлэжьагъэх Къэбэртэе-Бэлъкъарым, Къэрэщэе-Щэрджэсым ыкIи Краснодар краим къарыкIыгъэ ныбжьыкIэхэу «Фыщт-2019-рэ» зыфиIорэ ныбжьыкIэ сэнаущхэм яшъолъыр зэхахьэ къеблэгъагъэхэри.

Iофтхьабзэу зэхащагъэхэр зэрэкIуагъэхэм фэгъэхьыгъэ къэбархэр тигъэзет джыри къыхиутыщтых.

Сурэтхэр зэхахьэхэм къащытетхыгъэх