МэфэкI фаб

Улэпэ гурыт еджапIэр къызаухыгъэр илъэс 45-рэ зэрэхъурэм мы пчыхьэзэхахьэр фэгъэхьыгъагъ.

Тикъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ икъыдэхьагъу пэмычыжьэу ресторанэу «Жъогъо 12» зыфиIорэм ар щырекIокIыгъ. Ащ фэдэ зэIукIэгъухэр шэн-хэбзэ дахэу ахэлъ едгъэджагъэхэм, сичылэгъухэм. 1972-рэ илъэсым ахэр апэрэу чIэстIупщыгъэх. Апшъэрэ классхэм мы ныбжьыкIэ купыр ащедгъэджэнхэу тинасып къыхьыгъагъ сишъхьэгъусэрэ сэрырэ. Улапэ тыкъызэкIожьым, тпсэ зыхэлъ егъэджэным зэрэтлъэкIэу тыпыхьэгъагъ. Сишъхьэгъусэ чылэми, АР-ми ащызэлъашIэу, илъэс къэс ащ ыцIэкIэ зэнэкъокъухэр атлетикэ онтэгъумкIэ щызэхащэх. Тхьаегъэпсэух зыщымыгъупшэхэрэр.

Мы кIалэхэу езгъэджагъэхэу, класс пащэу сызиIагъэхэм яцIыфыгъэу, яшIыкIэу, шэн хабзэу къахафэщтыгъэхэр сщыгъупшэжьхэрэп, сызаIукIэкIэ, сыгукIэ сафэгумэкIы. ЕджапIэм зычIэсхэм сыряцыхьэшIэгъоу агу рихьырэри, зыфэмыехэри къысаIощтыгъэ, янасып зэкIэми агъотыгъ, унэгъо дахэхэр яIэ хъугъэх, сащэгушIукIы.

Шъыпкъэ, щыIэныгъэр дэгъу закIэу рекIокIырэп. КлассымкIэ нэшхъэягъо зиIэ къыхэкIымэ, адэжь тыкIощтыгъэ, ягукъао зыхатшIэщтыгъэ, адэтIэтыщтыгъэ. Анахь сызгъэразэщтыгъэр кIалэхэр зэрэзэфэгумэкIыщтыгъэр ары. КIалэ горэм хьисапыр къыгурыIоныр къыфэкъиныгъ, ар зэкIэми зэфэдэу къадэхъурэп. Оценкэу фэзгъэуцужьыщтыр сымышIэу къин сызэрэхэтыр классым есIуагъ. «Зыгорэм фэIазэу щытыхэмэ, сынэ сыупIыцIэнышъ, «3-р» фэзгъэуцущтыгъэ» зысэIом, зэкIэри къэгушIожьхи, «Ар боу пщынэо Iаз!» къысаIуагъ. Сэри сыразэу «3» фэзгъэуцужьыгъ.

Сыд фэдэу сыкIэгушIукIыжьыгъ сшIагъэм. Бэ темышIэу, еджэгъур къызеух уж, а кIалэр машинэ зэутэкIым хэкIодагъ. ЦIыфышIу дэдагъэу, зэрэчылэу осэшхо зыфашIыщтыгъэ кIалэу къычIэкIыгъ. Ащ чылэм афишIэщтыгъэу къаIотагъэр бэдэд. ЩымыIэжьыр агъэшIуагъ, алъытагъ. Саугъэт нэпэеплъ дахэ, пщынэри тетэу, фашIыгъ. ГукIэгъурэ гумэкIрэ зэфыуиIэным нахь лъапIэ щыIэп.

Егъэджэн Iофыр Iэрыфэгъу дэдэп. О узэрэфаеу зэкIэри даIорэп, еджэрэп, яшэн-зекIуакIэхэри еджакIохэм зэфэдэхэп. Ау игъорыгъоу ошIэх, уашIэ, узэгурэIо. ЗэфыщытыкIэ дахэу ахэлъыгъэр, зэш-зэшыпхъухэм фэдэхэу зэрэзэфыщытыгъэхэр, еджапIэр къызаухыгъэр бэдэдэ шIагъэми, къадекIокIы.

Пчыхьэзэхахьэм шъхьэкIэфагъэр ахэлъэу, зэфыщытыкIэ дахэ яIэу, хъохъу шIагъохэмкIэ зэфэусэжьхэзэ, зэхэкIыжьыгъор къяхьылъэкIэу, тэри тагъашIоу бэрэ щысыгъэх. Тхьэм узынчъэхэу бэгъашIэ ешIых. Ябынхэу, якъорэлъф-пхъорэлъфхэу зыщыгушIукIхэу яIэхэу тызщагъэгъозагъэхэм яхъяр алъэгъунэу, ядунай мамырэу, шIу фэшъхьаф къямыпкIынэу сафэлъаIо. Джыри Тхьэм шIукIэ тызэIуегъакIэх. Мы къычIэтIупщыгъом щыщыгъэу Хьаткъо Айвар ихьакIэщэу къычIэкIыгъ тызчIэсыгъэу тызщагъэтхъагъэр. Пстэуми ацIэкIэ «Опсэу!» есэIо.

НэкIубгъом итхэр зыгъэхьазырыгъэр

ПЩЫКЪЭНЭ Май.

Улап.