МэфэкI мафэхэр щынэгъончъэнхэм пай

Терроризмэм пэшIуекIогъэнымкIэ комиссиемрэ республикэм щызэхащэгъэ Оперативнэ штабымрэ зичэзыу зэхэсыгъоу тыгъуасэ яIагъэр зэрищагъ Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат.

Апэрэ Iофыгъоу къэзэрэугъоигъэхэр зытегущыIагъэхэр ИлъэсыкIэу къэблагъэрэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр щынэгъончъэу зэхэщэгъэнхэм, цIыфхэр бэу зыщызэрэугъоихэрэ чIыпIэхэм террористическэ актхэр къащымыхъунхэм афэшI шIэгъэнхэ фаехэр, ащкIэ къэуцухэрэ пшъэрылъ шъхьаIэхэр арых. Мыщ епхыгъэу къэгущыIагъ щынэгъончъэнымкIэ федеральнэ къулыкъум и ГъэIорышIапIэу шъолъырым щыIэм ипащэу Виктор Шаменковыр. Къэралыгъор зэрэпсаоу пштэмэ, транспортым, промышленностым ыкIи энергетикэм япредприятиехэм, цIыфхэр бэу зыщызэрэугъоихэрэ чIыпIэхэм, гъэсэныгъэм иучреждениехэм ящынэгъончъагъэ ухъу­мэгъэным, террористическэ актхэр къащымыхъунхэм лъыплъэгъэным хэбзэухъумакIохэм анахьэу анаIэ тырагъэ­тын зэрэфаер ащ къыIуагъ. Мы лъэныкъомкIэ Адыгеим зыпкъитыныгъэ зэрилъыр хигъэунэфыкIыгъ. ИлъэсыкIэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр зэрифэшъуашэу зэхэщэгъэнхэр пшъэрылъ шъхьаIэу зэрэщытыр къыдалъытэзэ, цIыфхэр бэу зыщызэрэугъоихэрэ псэуа­лъэхэр терроризмэм ылъэныкъокIэ зэрэухъумагъэхэр ауплъэкIугъэх. Шапхъэхэм адимыштэу зиIофшIэн зыгъэ­псырэ учреждении 10-мэ япащэхэм административнэ пшъэдэкIыжь арагъэ­хьыгъ. МэфэкI мафэхэр рэхьатэу, щынэгъончъэу зэхэщэгъэнхэм фэшI хэбзэухъу­макIохэм ямызакъоу, республикэм иведомствэхэм, муниципалитетхэм къа­тефэрэр агъэцэкIэн зэрэфаер ГъэIорышIапIэм ипащэ къыIуагъ.

АР-м хэгъэгу кIоцI IофхэмкIэ иминистрэ ипшъэрылъхэр охътэ гъэнэфагъэ­кIэ зыгъэцэкIэрэ БрантIэ Мурадин къы­зэриIуагъэмкIэ, мэфэкI Iофтхьабзэхэр щынэгъончъэу рекIокIынхэм, цIыфхэм ярэхьатныгъэ къэухъумэгъэным апае республикэм ихэбзэухъумакIохэм гъэлъэ­шыгъэ шIыкIэм тетэу къулыкъур ахьыщт. Джащ фэдэу тишъолъыр къихьэрэ автотранспортыр ауплъэкIущт, гъогурыкIоныр щынэгъончъэным анаIэ тырагъэтыщт. ИлъэсыкIэм ыкIи Рождеством афэгъэ­хьыгъэхэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр зыщызэхащэщтхэ чIыпIэхэр щынэгъончъагъэм ишапхъэхэм адештэхэмэ ауплъэкIущтых. Iофтхьабзэхэр щынэгъончъэу зэхэщэгъэн­хэм республикэм ихэбзэухъумэкIо къулыкъухэр зэрэфэхьазырхэр министрэм къыIуагъ.

ЦIыфхэр бэу зыщызэрэугъоихэрэ чIыпIэхэр къэухъумэгъэнхэм фэшI Iофэу ашIэрэм къытегущыIагъэх Лъэпкъ гвардием икъутамэу Адыгеим щыIэм ипащэ ипшъэрылъхэр охътэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ Иван Гричановымрэ Мые­къопэ къэлэ администрацием ипащэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Китарые Аслъанрэ.

КъэгущыIагъэхэм докладэу къашIыгъэ­хэм еплъыкIэу афыриIэр АР-м и ЛIышъхьэ къыриIотыкIызэ, общественнэ щынэгъончъэным икъэухъумэн епхыгъэ Iоф­шIэным изэхэщэн народнэ дружинэхэр къыхэгъэлэжьэгъэнхэ фаеу ылъытагъ. ИлъэсыкIэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI мафэ­хэм яхъулIэу республикэм имуниципалитетхэм якоммунальнэ къулыкъухэм яухьазырыныгъэ зыфэдэр джыри зэ ауплъэкIунэу пшъэрылъ къафишIыгъ.

ИлъэсыкIэм фэгъэхьыгъэ мэфэкI Iофтхьабзэхэр зэрифэшъуа­шэу редгъэ­кIокIынхэр пшъэрылъ шъхьаI. Мы мафэхэм тикъушъхьэхэм защызыгъэпсэфынэу къа­кIохэрэ хьакIэхэм ящынэгъон­чъагъэ анахьэу тынаIэ атедгъэтын фае. Джащ фэдэу цIыфхэм зызщагъэпсэфыщт ыкIи мэфэкIыр зыщыхагъэунэфыкIыщт чIыпIэхэм мэфэкI елкэхэр, къызэпэнэфхэрэ пкъыгъо зэфэшъхьаф­хэр ащыгъэуцугъэнхэм муниципалитетхэм япащэхэм анаIэ тырагъэтын фае, — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

СатыушIыпIэ псэуалъэхэр терроризмэм ылъэныкъокIэ ухъумэгъэнхэмкIэ ыкIи щынэгъончъэным ипаспортхэр ахэм пылъынымкIэ щыIэ шапхъэхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэм къытегущыIагъ Адыгеим экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэу Къуанэ Андзаур. АР-м и ЛIышъхьэ унашъоу ышIыгъэм диштэу, мы спискэм сатыушIыпIэ псэолъи 106-рэ хагъэхьагъ. Непэ ехъулIэу ахэр зэкIэ ауплъэкIугъэх, объекти 5-р телъхьэпIэ гъэнэфагъэхэмкIэ ащ (перечнем) хагъэкIыгъ. Псэуалъэхэм ащыщхэм щынэгъончъэным ипаспортхэр апалъхьа­гъэх, адрэхэм алъэныкъокIэ IофшIэныр лъагъэкIуатэ.

Мы лъэныкъомкIэ пшъэрылъхэр гъэцэкIагъэхэ зэрэхъурэм джащ фэдэу къытегущыIагъ АР-м физическэ культурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Дэгужъые Мурат.

Терроризмэм иидеологие пэуцужьыгъэнымкIэ япшъэрылъэр зэрагъэцакIэхэрэм къытегущыIагъ АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралэм ащы­псэухэрэ тилъэпкъэгъухэм адыряIэ зэпхыныгъэ­хэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет итхьаматэу Шъхьэлэхъо Аскэр. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, терроризэм ыкIи экстремизмэм апэшIуекIогъэным, лъэпкъ ыкIи дин зэмызэгъы­ныгъэ обществэм къыхэзылъэхьэ зышIоигъохэ кIуачIэхэм апэуцужьыгъэным, зыкIыныгъэр къизыIотыкIхэрэ гупшысэхэр щыIэныгъэм щыпхырыщыгъэнхэм республикэ ыкIи муниципальнэ къэбарлъыгъэIэс амалхэм яIоф­шIэнкIэ мэхьанэшхо зэратырэ лъэныкъохэм ащыщых. Мониторингэу зэхащагъэм къызэригъэлъэгъуагъэмкIэ, 2018-рэ илъэсым терроризмэм ыкIи экстремизмэм апэшIуе­кIогъэным фэгъэ­хьыгъэ материали 171-рэ республикэ ыкIи муниципальнэ СМИ-хэм къагъэхьазырыгъ. Терроризмэм пэшIуекIогъэным, лъэпкъ зэфыщытыкIэхэр гъэпытэгъэнхэм афытегъэпсыхьэгъэ Iофтхьабзэу, ушэтынэу зэхащэхэрэм илъэс 14 — 22-рэ зыныбжьхэр арых ана­хьэу къахагъэлажьэхэрэр, анаIэ зы­тетхэр. Психологхэм ыкIи социологхэм зэралъы­тэрэмкIэ, мы ныбжьым къыхиубытэхэрэм алъэныкъокIэ анахь щынэгъошхо щыI. Проектым гъэсэныгъэм иучреждение 15 къыхэлэжьагъ, ащ нэбгырэ 3300-рэ къызэлъиубытыгъ.

Iофыгъоу къаIэтыгъэхэм япхыгъэу къэгущыIагъ ыкIи зэфэхьысыжьхэр къы­шIыгъэх Кощхьэблэ районым иадминистрацие ипащэу Хьамырзэ Заур. Зэхэ­сыгъом икIэух терроризмэм пэшIуекIогъэнымкIэ республикэ комиссием 2018-рэ илъэсым Iоф зэришIэщт планыр къэзэрэугъоигъэхэм аштагъ.

Зэхэсыгъом къыдыхэлъытагъэу терроризмэм пэшIуекIогъэным епхыгъэпэшIорыгъэшъ Iофтхьабзэхэм язэхэщэн чанэу къыхэлэжьэхэрэ Владимир Алтуни­нымрэ Тыгъужъ Теуцожьрэ АР-м и ЛIышъхьэ ирэзэныгъэ тхылъхэр аратыжьыгъэх.

ТХЬАРКЪОХЪО Адам.