МэфэкI къыдэкIыгъохэр

Адыгэ Республикэм адыгабзэкIэ ыкIи урысыбзэкIэ къыщыдэкIыхэрэ литературнэ журналхэу «Зэкъошныгъэм», «Литературная Адыгеям», кIэлэцIыкIухэм апае «Жъогъобыным» ыкIи «Родничок Адыгеи» зыфиIохэрэм яилъэсыкIэ къыдэкIыгъохэр дахэу гъэкIэрэкIагъэх, бэ гъэшIэгъонэу адэтыр.

Адыгеим икIымафэ бэкIэ нахь къэфэбагъэу мы аужырэ илъэс 15-м, осым тшIуабэ шIэу тыпэплъэми, журналэу «Зэкъошныгъэм» ишъотеплъэ къушъхьэ мэзым идэхагъэу тетым тегъэразэ, зэпэтплъыхьэзэ, жьы къэбзэ шIагъор зыIутщэу къызыщытэгъэхъу. Адыгэ художественнэ тхыгъэхэр зикIасэхэм МэщбэшIэ Исхьакъ итарихъ романэу «Аджал Iуашъхь» зыфиIорэм иеджэн щылъагъэкIотэн алъэкIыщт. Пэнэшъу Сэфэр игукъэкIыжь повестэу «Джыри сипкIыхь ухэт, Къэзэныкъуай» зыгу рихьэу еджэщтхэри, ГутIэ Саныет иусэхэр зэзыгъэшIэщтхэри щыIэх.

Литературэмрэ критикэмрэкIэ Мамырыкъо Нуриет итхыгъэхэу «Иусэ макъэ псынэкIэчъ макъ», «ИгущыIэ псынкIэ, исатырхэр ушъагъэх» зыфиIохэрэм лъэпкъ литературэм нахь пэблагъэ уашIы.

Унэрэкъо Рае лъэпкъ хъишъэмрэ IорIуатэмрэкIэ гъэзагъэу «СэмэркъэукIэ хабзэхэмрэ адыгэ орэдыжъхэмрэ» зыфиIоу къыгъэхьазырыгъэр, СултIан Хъан­джэрые итхыгъэу «Бжъэдыгъухэр, ахэм ялIэужхэр» зыфиIоу ШэкIо Мирэ адыгабзэм ригъэкIугъэр, адыгабзэм иIофыгъохэмкIэ гъэзагъэу Бырсыр Батырбый ыкIи Цуекъо Алый къагъэхьазырыгъэхэр, Хъот Замрэт итхыгъэу Къулэ Амэрбый фэгъэхьыгъэр хэткIи гупшысэ къэкIопIэ иных, лъэпкъым нахь уфащэ.

«Жъогъобыныр» ыкIи «Родничок Адыгеи»

Ежь кIэлэцIыкIу дэхащэхэм афэдэу мы журналитIур сыдигъуи нэм къыкIидзэу гъэпсыгъэх. Мары «Жъогъобыным» ыкIышъо илъэсыкIэ елкэ гъэкIэрэкIа­гъэр ыкIи пшъэшъэ­жъые сурэтэу, шъхьац тIыргъо нэкIубэу, джэнэ фыжьыбзэ дахэр гъэпсыжьыгъэу къызэкIоу зыщыгъыр тет; къызэгопхымэ, мэфэкI усэр, этюдхэр, тхыпхъэхэр къы­щызэкIэлъэкIох. КIымафэр сабыйхэу зикIасэхэм яджэгукIэхэр, ясурэтхэр бэу дэтых. Ным нахь лъапIэ хэткIи зэрэщымыIэр Мамхыгъэ щыщ Хьагъундэкъо Щамсэт игущыIэ фабэ щыкIэгъэтхъыгъ.

Уси, пшыси, хырыхыхьи, спорт къэбари тиреспубликэ ичIыопс идэхагъи, нэмыкIхэри дэбгъо­тэщтых. Тхылъеджэ пстэуми анаIэ зытырядгъадзэмэ тшIоигъор «Жъогъобыныр» — кIэлэцIыкIу журналыр къызыдэкIырэр илъэс 30 зэрэхъугъэр ары.

ИмэфэкI дахэкIэ ыкIи 2019-рэ илъэсыкIэмкIэ журналым иIофышIэхэми, ар зикIасэу еджэхэрэми псауныгъэ пытэкIэ, хэхъоныгъакIэхэмкIэ, гушIогъуабэкIэ тыгу къыддеIэу тафэлъаIо.

«Родничок Адыгеи» сабыйхэми, еджэкIо цIыкIухэми, ны-тыхэми ыкIи кIэлэегъаджэхэми зэрякIасэм ишыхьат нэбгырэ 6252-м къызэрэратхыкIырэр. ИлъэсыкIэ къыдэкIыгъом ыкIышъо пшъэ­шъэжъыехэу тетхэм яшъо­шэ зэфэшъхьафхэм къыуа­гъашIэ илъэ­сыкIэ пшысэр къашIыным зэрэфэхьазырхэр. Ахэр нэгушIох, шэнышIох, еджэнри, зыкъэшIынри, джэгунри агу рехьых! Илъэсым иохътэ анахь хьалэмэтэу, фыжьыбзэу, къабзэу, тхъагъоу, осыр хъырахъишъэу, мафэ пэпчъ пшысэу зэрэзэхэлъыр мыщ къыщыIотагъ.

Журналхэм яредакторхэу Сихъу Фатимэ, Бэгъушъэ Мариет, Дзыбэ Назрэт мыпшъыжьхэу, сыдигъуи Iофым гуха­хъо хагъуатэу ямурад пхыращы, зыфашIэрэр тэры, лъэпкъыр, къыткIэхъухьэхэрэ лIэужхэр ары. «Шъопсэу!» ятэIо, илъэ­сыкIэу къихьагъэр хъяр афэхъунэу тэлъаIо.

Дзэукъожь Нуриет.