МэфэкIым хэлэжьагъэх

Урысые Народнэ фронтым ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм иактивистхэр лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ Iофтхьабзэу Мыекъуапэ щыкIуагъэхэм ахэлэжьагъэх.

Зэрэ Урысыеу щыкIогъэ акциеу «Ночь искусств» зыфиIорэм ОНФ-м илIыкIохэм яIахьышIу хашIыхьагъ. Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ ипэгъокIэу общественникхэм этнографическэ диктант атхыгъ. Джащ фэдэу активистхэм Адыгэ Республикэм щыпсэухэрэр ыкIи хьакIэу къэкIуагъэхэр мы мэфэкIым мэхьанэу иIэм щагъэгъозагъэх.

Лъэпкъ зыкIыныгъэм и Мафэ фэгъэхьыгъэ митингэу республикэм щыIагъэм нэбгырэ мини 5,5-рэ фэдиз къекIолIагъ. Общественнэ организациехэм ялIыкIохэм, ныбжьыкIэхэм, Iоф зышIэхэрэм, Народнэ фронтым иактивистхэм быракъхэр аIыгъхэу урамхэу Краснооктябрьскэмрэ Пионерскэмрэ къарыкIуагъэх, лъэпкъ шIэжьымрэ зыкIыныгъэмрэ ягупчэ щыкIогъэ митингым хэлэжьагъэх.

— Уилъэпкъ итарихъ зыщыбгъэгъупшэ хъущтэп, — къыIуагъ Урысые Народнэ фронтым ишъолъыр къутамэу Адыгэ Республикэм щыIэм иактивистэу Дмитрий Войновым. — Лъэпкъ зэфэшъхьафыбэ тикъэралыгъо щэпсэу, зыкIыныгъэ тазыфагу илъэу тыпсэуным тыфэбэнэн фае.

ГЪОНЭЖЬЫКЪО Сэтэнай.