МэфэкIым ипэгъокIэу

Хэгъэгу зэошхом илъэхъан Адыгеир шъхьафит зашIыжьыгъагъэр илъэс 76-рэ зэрэхъурэм ипэгъокIэу Iофтхьабзэхэр республикэм щырагъажьэх. АР-м лъэпкъ IофхэмкIэ, IэкIыб къэралхэм ащыпсэурэ тилъэпкъэ­гъухэм адыряIэ зэпхыныгъэхэмкIэ ыкIи къэбар жъугъэм иамалхэмкIэ и Комитет ипащэу Шъхьэлэхъо Аскэр къызэриIуагъэмкIэ, апэрэр Мыекъопэ районым игупчэу поселкэу Тульскэм непэ, щылэ мазэм и 23-м, щы­кIощт. Нэужым адрэ муниципальнэ образованиехэми а Iофыр ащы­лъагъэкIотэщт.

Адыгеир шъхьафит ашIыжьынэу зырагъэжьагъэр 1943-рэ илъэсым ищылэ маз. Станицэу Дахъор ары апэу нэмыц техакIохэр зыдафыжьыгъагъэхэр. Мазэм ыкIэм нэс Мыекъуапэ, Мыекъопэ, Джэджэ, Кощхьэблэ ыкIи Шэуджэн районхэр шъхьафит ашIыжьыгъагъэх. Мэзаем и 2-м Красногвардейскэ районым, и 4-м Теуцожь районым пыир ара­фыгъагъ. 1943-рэ илъэсым имэзае и 18-м Тэ­хъутэмыкъое районыр, къуаджэхэу Афыпсыпэрэ Псэйтыкурэ тидзэхэм шъхьафит ашIыжьыгъагъэх. А мафэр ары Адыгеир шъхьафит зашIыжьыгъэгъэ мафэу республикэм щыхагъэунэфыкIырэр.

ПстэумкIи тихэку икIи нэбгырэ мин 80 заом кIогъагъэ. Ахэм ащыщэу мин 33-мэ къагъэзэжьыгъэп. ТичIыпIэгъухэр щытхъу хэлъэу яшъхьафитыныгъэ фэзэуагъэх, наградэхэр къалэжьыгъэх, нэбгырэ 59-р Советскэ Союзым и ЛIыхъужъ хъугъэх е Щытхъум иорден икавалерых.