МэфэкIитIури хагъэунэфыкIыгъ

Ахэр афэгъэхьыгъагъэх ­Адыгэ Республикэр загъэпсыгъэр илъэс 27-рэ, Адыгэкъалэ илъэс 49-рэ зэрэхъугъэхэм. Мэ­фэкI зэхэхьэшхом цIыфы­бэ дэдэ къекIолIэгъагъ. Лъэпкъ культурэм и Гупчэу нэбгырэ 650-м ехъу зычIафэрэм чIыпIэ нэкI иIэжьыгъэп.

МэфэкI зэхахьэр зэрищагъ къэлэ администрацием культу­рэмкIэ иотдел ипащэ игуадзэу НапцIэкъо Мариет. Ащ хэлэжьагъэх Адыгэкъалэ имэрэу ЛIыхэ­сэ Махьмудэ, инароднэ депутат­хэм я Совет итхьаматэу ТIэшъу Аскэр, Теуцожь районым ихьыкум итхьаматэу Шумэн Байзэт, ЛIышъхьэм иофициальнэ лIыкIоу Краснодар краим щыIэ Хьатэгъу Налбый, Абхъазым къикIыгъэ хьакIэхэр. Къырагъэблэгъагъэх Адыгэ Рес­публикэм и Парламент идепутатхэр, народнэ де­путатхэм якъэлэ Совет хэтхэр, къалэм ицIыф гъэшIуа­гъэхэр, нэмыкI­хэри.

Апэ НапцIэкъо Мариет зэ­Iу­кIэм къекIолIагъэхэм шIуфэс къарихызэ, Адыгэ Республикэмрэ Адыгэкъалэрэ ямэфэкIхэмкIэ къафэгушIуагъ ыкIи ипэублэ псэлъэ кIэкI къыщиIуагъ якъалэ илъэс къэс хэхъоны­гъэхэр ышIыхэзэ зэрэпсэурэр. Нэужым сценэм къыригъэблэгъагъ Адыгэкъалэ имэрэу ЛIы­хэсэ Махьмудэ.

МэфэкIхэмкIэ къызэрэугъоигъэхэм ар къафэгушIуагъ, къа­лэм игъэхъагъэхэр зишIушIа­гъэхэм зэрафэразэр къыIуагъ, АР-м и ЛIышъхьэ ренэу ынаIэ къызэратетыри хигъэунэфы­кIыгъ.

ЩытхъуцIэхэр афаусыгъэх

«Адыгэкъалэ ицIыф гъэ­шIуагъ» зыфиIорэ щытхъуцIэхэр псэупIэм щызэлъашIэхэрэ, щалъытэхэрэ набгыритIумэ афаусыгъэх. Ахэр яныбжьы­кIэгъум къыхахыгъэ сэнэхьатхэм агурэ апсэрэ етыгъэу, ящытхъу арагъаIозэ рылэжьагъэхэу, общественнэ IофшIэнхэм непэ къызнэсыгъэм чанэу ахэлажьэхэу, къыткIэхъу­хьэрэ ныбжьыкIэхэм япIункIэ зылъэкI къэзымыгъэнэхэрэ цIыфых — Адыгэкъэлэ сымэ­джэщым иврачэу Шъхьащэкъо Кларэрэ егъэджэн-пIуныгъэм иветеранэу, Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ дэжь нахьыжъхэм я Советэу щызэхэщагъэм хэтэу КIэныбэ Шыхьамрэ.

Ахэм къалэм имэрэу ЛIыхэсэ Махьмудэрэ инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэу ТIэшъу Аскэррэ афэгушIохэзэ, щытхъуцIэу къафаусыгъэхэр къэзыушыхьатырэ тхылъхэр аратыжьыгъэх.

Унэхэри арагъэщэфыщт

Хьадпэшъо Руслъанрэ Хьа­хъукъо Артуррэ унэхэр ащэ­фынхэм фэшI мылъку IэпыIэгъу зэратыщтхэм ахэфагъэх. Унэгъо ныбжьыкIэхэм ЛIыхэсэ Махьмудэ афэгушIозэ сертификатхэр аритыжьыгъэх.

ХъокIо Батырбыий вете­ранхэм псэупIэ ягъэгъотыгъэнымкIэ программэм къызэрэхиубы­тэрэм елъытыгъэу ахъщэ Iэ­пы­Iэгъу къызэрэратыщт тхылъыр мэрым ритыгъ.

КIэлэцIыкIу ибэхэм, ны-тыхэм анаIэ зытемытыжьхэм псэ­у­пIэхэр ягъэгъотыгъэнымкIэ къэ­ралыгъо программэр къалэм зэрэщагъэцакIэрэм ишы­хьатэу Дарья Черниковам фэтэр фащэфыгъ. Къалэм имэрэу ЛIыхэсэ Махьмудэ пшъэшъэ­жъыем фэгушIозэ IункIыбзэхэр ритыгъэх.

МэфэкI зэхахьэм къыщыгущыIагъэх, ямэфэ гушIуагъокIэ къэлэдэсхэм къафэгушIуагъэх, Адыгэкъалэ тапэкIи хэхъоны­гъэшIухэр рагъэшIынэу къафэлъэIуагъэх къалэм инароднэ депутатхэм я Совет итхьаматэу ТIэшъу Аскэр, Хьатэгъу Налбый, Абхъаз Республикэм къикIыгъэ лIыкIохэр. Адыгэкъалэ имэрэу ЛIыхэсэ Махьмудэ хьакIэхэм зэрафэразэр ариIуагъ ыкIи рэзэныгъэ письмэ аритыгъ.
МэфэкIыр концертышхокIэ аухыгъ. Ащ хэлэжьагъэх Адыгэ­къалэ иорэдыIо, къэшъокIо кол­лективхэр, Абхъаз Республикэм и Къэралыгъо филармоние лъэпкъ Iэмэ-псымэхэмкIэ иоркестрэ хэтхэр, Успенскэ районымкIэ къуаджэу Къанэкъо иансамблэу «Насып» зыфиIоу Лъачэ Аскэр зипащэр, Псы-фабэ, Краснодар къарыкIыгъэ артистхэр.

Iофтхьабзэм икIэухым ­лъэпкъ культурэм иIофышIэу Джамилия Мирзоевам «Желаю тебе, земля моя» зыфиIорэ орэдыр къыIозэ концертым хэлэжьа­гъэхэр зэкIэ сценэм зэдытехьагъэх ыкIи ащ дежъыухэзэ зэхахьэр зэфашIыжьыгъ.

Нэхэе Рэмэзан.