Мэфищ марафоныр

«Лагонакский марафон» зыфиIорэ трейл-кроссыр Мыекъопэ районым икъушъхьалъэхэм Iоныгъом и 15 — 17-м ащыкIощт.

Зэнэкъокъум хэлэжьэщт купхэм ахэтыр нэбгырищым къыщыкIэрэп, ахэм аныбжь илъэс 18 хъугъэн фае. Iофтхьабзэр Адыгэ Республикэм зекIонымкIэ изаслуженнэ IофышIэу, Пшызэ шъолъыр изаслуженнэ тренерэу Хьаткъо Алый ары зэхэзыщэрэр.

Кроссым хэлажьэхэрэм къушъхьэтх лъагэхэр зэпачыхэзэ ыкIи картэхэр агъэфедэхэзэ къафагъэнэфэгъэ чIыпIэхэр къыхагъэщынхэу щыт. Гъогууанэу къакIущтым Лэгъо-Нэкъэ ыкIи Фыщт-Ошъутен къушъхьалъэхэр, псыхъохэу Шъхьэгуащэ, Къурджыпс, Пщыхьэ, Цыцэ, Армянкэ къызщежьэрэ чIыпIэхэр хэхьэх. Марафоным зыщызыушэтынэу фаехэм ящыкIэгъэщт пстэури зыдаIыгъын фае, ахэм ахэхьэх аптечкэр, навигаторыр, телефоныр, шхынхэр, псыр, палаткэр, фотоаппаратыр, нэмыкIхэри.

Марафоныр Кавказ биосфернэ заповедникым зэрэщыкIощтым ащ хэлажьэхэрэм амал къареты чIыпIэ дахэхэм анэмыкIэу ахэм къащыкIыхэрэмрэ псэушъхьэу ахэсхэмрэ алъэгъунхэу.

Iофтхьабзэм хэлэжьагъэхэм Яворовскэ гъэхъунэм зэфэхьысыжьхэр щашIыщтых. ТекIоныгъэр къыдэзыхыгъэхэм шIухьафтын зэфэшъхьафхэр афагъэшъошэщтых.

(Тикорр.).