МэфитIукIэ визэхэр къафагъэпсыщтых

Урысыем щыпсэурэ цIыфхэу Францием кIо зышIоигъохэм визэхэр шэкIогъум и 2-м къыщегъэжьагъэу охътэ кIэкIыкIэ (сыхьат 48-кIэ) къаратыхэу рагъэжьагъ.

Францием икъэралыгъо консульствэу Москва щыIэм мы Iофыгъор шэкIогъум нэс зэрэзэшIуахыщтыр къыIогъагъ ыкIи ыгъэцэкIэжьыгъ. Джы Францием кIонэу фаехэм лъэIу тхылъхэр Москва щагъэпсыхэмэ, чэщ-мэфитIукIэ визэхэр хьазырэу къаратыжьыщтых.

Москва фэшъхьафэу визовэ гупчэхэр Урысыем ичIыпIэ 17-мэ джыри ащызэIухыгъэх. Ахэм визэ къыдахынэу яуалIэхэрэм ятхылъхэр нахь гужъуагъэу къаратыжьыщтых, тхылъхэр Москва нэсыхэу къызэрагъэзэжьыщтым уахътэр ыкъудыищт.

Туроператорхэм къызэраIорэмкIэ, Францием узэрэкIощт визэр охътабэ тырамыгъэкIуадэу цIыфхэм къазэраратыщтым ишIуагъэ къэкIощт, зекIохэм яIоф ащ къегъэпсынкIэ, Францием зыгъэпсэфакIохэр зэрэкIощтхэм нахь регъэнэцIых. «Интуристым» игенеральнэ пащэу Виктор Тополкараевым Францием зыщызыгъэпсэфынэу кIорэ цIыфхэм япчъагъэ къызэрэхэхъощтым щэч зэрэхэмылъыр къыIуагъ. Илъэсыр къызихьагъэм къыщегъэжьагъэу визэ мин 200 фэдиз тихэгъэгу икIыщт зыгъэпсэфакIохэм къаратыгъ,ар процент 30 фэдизкIэ 2015-рэ илъэсым нахьыб.

Туроператор пстэумэ визэхэр псынкIэу Францием къариты зэрэхъугъэр ягуап, ежьхэми путевкэу цIыфхэм аращэхэрэм къахэхъуагъ. Францием ипремьер-министрэу Эдуард Филипп къызэриIуагъэмкIэ, икIыгъэ илъэсым зекIо миллион 83-мэ яхэгъэгу зыщагъэпсэфыгъ, мыгъэ ахэр нахьыбэ хъущтых. Францием и Правительствэ 2020-рэ илъэсым нэс IэкIыб хэгъэгухэм къарыкIэу зекIо миллиони 100 къафакIо хъунэу мэгугъэ. Джащыгъум зекIон хъызмэтым федэу сомэ миллиард 50 фэдиз илъэс къэс къафихьыщт.