МэлакIэ зыбгъалIэмэ…

ШIэныгъэлэжьхэм зэрагъэунэфыгъэмкIэ, чэзыу-чэзыоу цIыфым мэлакIэ зигъалIэ, зыщымышхэрэ мафэхэр къыхигъафэхэ зыхъукIэ, псауныгъэмкIэ ишIуагъэ къэкIо.

Ащ фэдэ зэфэхьысыжь ашIыгъ Къыблэ Калифорнием иуниверситет иушэтакIохэм. Ахэм къызэрэхагъэщырэмкIэ, мэфэ зытIущым цIыфыр зымышхэкIэ, ииммуннэ системэ егъэкIэжьы.

ШIэныгъэлэжьхэм ушэтын гъэнэфагъэ ашIыгъ: илъэс­ныкъом алъыплъагъэх цIыф купэу охътэ хэхыгъэм мэфи 2 — 4-м мышхэхэу изыщыхэрэм. А мафэхэм пкъышъолым нэмыкI шъыпкъэу Iоф ышIэу регъажьэ: глюкозэ «гъэтIылъыгъэр», шэр, органическэ соединениехэу клетонхэр ыгъэфедэхэу еублэ. Ахэм адакIоу лейкоцитхэр бэу ыгъэкIодхэу регъажьэ.

ЦIыфыр мэлакIэ лIэ зыхъукIэ, кIуачIэу пкъышъолым хэлъыр нахь макIэу ыгъэфедэным организмэр пылъ. Ащ изы амалэу хъурэр иммуннэ клеткабэу пкъышъолым имыщыкIагъэхэр «зэригъэфэжьынхэр» «кIишIыкIыжьынхэр» ары. Анахьэу ар зыфэгъэхьыгъэр зэщыкъогъэ клеткэхэр ары.

НэмыкI шIэныгъэлэжь IофшIагъэхэм, ушэтынхэм нафэ къашIыгъ охътабэ зымыкъудыирэ мэлэкIэлIэным цIыфым ионтэгъугъэ къызэрэщигъакIэрэр, лъыр къызэриукъэбзырэр, пкъышъолыр псынкIэу жъы хъуныр зэрэзэтыриIажэрэр, ары пакIошъ, химиотерапие зыфашIыгъэ сымаджэхэм нахь IэшIэх ар къызэрафэхъурэр.
Хэутыгъэхэр къызфигъэфедэхэзэ зыгъэхьазырыгъэр ЖакIэмыкъо Аминэт.