Мэкъуогъум и 27-р — ныбжьыкIэхэм я Маф

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ кIалэхэр, пшъашъэхэр!

МэфэкI шIагъом — ныбжьыкIэхэм я Мафэ фэшI тыгу къыддеIэу тышъуфэгушIо!

Нэбгырэ пэпчъ ищыIэныгъэкIэ мэхьанэшхо зиIэ лъэхъанхэм ныбжьыкIэгъур ащыщ. НыбжьыкIэхэм ядунэееплъыкIэ зыпкъ зыщиуцорэ, сэнэхьатэу зэ­рылэжьэщтхэр къызыщыхахырэ, неущырэ мафэмкIэ мурадхэр зыщашIырэ лъэхъанэу ар щыт.

Тиреспублики, хэгъэгуми тапэкIэ къарыкIощтыр бэкIэ зэлъытыгъэр ныбжьыкIэхэм чаныгъэу къызхагъафэрэр, ягухэлъ къадэхъуным ахэр зэрэфакIохэрэр ары. ТичIыпIэгъу ныбжьыкIэхэу наукэм, творчествэм, спортым ыкIи щыIэныгъэм инэмыкI лъэныкъохэм гъэхъагъэу ащашIыгъэхэмкIэ Адыгеим ищытхъу Урысыем имызакъоу, нэмыкI чIыпIэхэми ащязыгъаIохэрэм, тиреспубликэ исоциальнэ-экономикэ хэхъоныгъэ зиIахьышIу хэзышIыхьэхэрэм лъэшэу тарэгушхо.

КъыткIэхъухьэрэ ныбжьыкIэхэм лъэныкъо пстэумкIи зэдиштэу хэхъоныгъэ зэрядгъэшIыщтым, язэчый, яамалхэм зыкъызэрэзэIуядгъэхыщтым тишъыпкъэу тыпылъ. КIалэхэмрэ пшъашъэхэмрэ языгъэпсэфыгъо уахътэ гъэшIэгъонэу агъэкIоным республикэм лъэшэу анаIэ щытырагъэты, спорт инфраструктурэм зыра­гъэушъомбгъу, ныбжьыкIэ сэнаущхэм IэпыIэгъу зэра­фэхъущтхэ программэхэр пхыращых, ныбжьыкIэхэр общественнэ щыIэныгъэм, зигъо Iофыгъохэм цIыфхэр зэратегущыIэхэрэм ахэлэжьэнхэмкIэ бэ ашIэрэр.

Мы лъэныкъомкIэ Iофэу ашIэрэм кIэухышIухэр къызэритыщтхэм, ныбжьыкIэхэм атегъэпсыхьэгъэ политикэр республикэм щыпхырыщыгъэным, Адыгеим исоциальнэ-экономикэ амалхэм зэрахагъэхъощт шIыкIакIэхэм якъыхэхын ар зэрафэIорышIэщтым тицыхьэ телъ.

НыбжьыкIэхэр, псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъуиIэнэу, шъуигухэлъышIухэр къыжъудэхъунхэу, тыдэрэ лъэныкъуи гъэхъагъэхэр щышъу­шIынэу шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу

КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу

Владимир Нарожный