Мэкъуогъум и 12-р — Урысыем и Маф

Адыгэ Республикэм щыпсэухэу лъытэныгъэ зыфэтшIых­эрэр!

Къэралыгъо мэфэкIым – Урысыем и Мафэ фэшI тышъу­фэгушIо!


Мы мэфэкIыр лъэпкъхэм язэ­гурыIоныгъэ, Хэгъэгум шIу­лъэ­гъуныгъэу фытиIэр нахьыкIэхэм зэралъыдгъэIэсырэм ятамыгъэу щыт, Урысыем къы­рыкIощтымкIэ пстэуми пшъэдэкIыжь зэрэтхьырэр ащ тыгу къегъэкIыжьы.

Хэгъэгум икультурэ-тарихъ кIэн бай тэгъэлъапIэ, Адыгейми, Урысыеми апае хьалэлэу Iоф зышIэрэ, экономикэм, социальнэ зыпкъитыныгъэм зиIахьышIу ахэзышIыхьэрэ тичIыпIэгъухэм тарэгушхо.

Зэрэхэгъэгоу зэрэщыщытым фэдэу, лъэныкъо пстэухэмкIи хэхъоныгъэ ышIызэ Адыгеир непэ лъэкIуатэ. Тиреспубликэ къыщыхъурэ зэхъокIыныгъэхэр зытегъэпсыхьагъэхэр цIыфхэм ящыIэкIэ-псэукIэ зыкъегъэIэтыгъэныр ары, ежь цIыфхэри ащ зэрэхэлажьэхэрэм мэхьанэшхо иI.

Адыгейми, Урысыеми анахь мылъкушхоу яIэр цIыфхэр ары. Тизэкъотныгъэ, хэгъэгум ыпашъ­хьэ ит пшъэрылъхэр зэдызэшIотхынхэм тызэрэ­фэхьазырым тичIыгу гупсэ ихэ­­хъоныгъэкIэ гъэхъагъэу тшIыщтхэр ялъытыгъ.

Республикэм зэкIэ щыпсэухэрэр насыпышIонхэу, шIум щымыкIэнхэу, Iофэу рахьы­жьэрэ пстэуми гъэхъагъэхэр ащашIынэу мы мэфэкI мафэм тафэлъаIо! Шъуиунагъохэм ренэу мамыр арэрэлъ, мафэ пэпчъ гушIуагъо къышъуферэхь!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу

КъумпIыл Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет – Хасэм и Тхьаматэу

Владимир Нарожный