МэзитIум — унэгъо 45-рэ

Республикэ бюджетым къыхэхыгъэ мылъкумкIэ зэтыгъо къэралыгъо социальнэ IэпыIэгъу ятыгъэным фэгъэзэгъэ Комиссием мы илъэсымкIэ ятIонэрэ зэхэсыгъо бэмышIэу иIагъ.

Зэхэсыгъом щыхэплъэнхэу Комиссием лъэIу тхылъ 19 къырахьылIэгъагъ. Ахэм захаплъэхэм ыуж пстэуми зэтыгъо ахъщэ IэпыIэгъу ятыгъэнэу зэдаштагъ, ар зыфэдизыр гумэкIыгъоу яIэм елъытыгъ. Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, ахэм зэкIэмкIи сомэ мин 231-рэ аратыгъ.

Мы илъэсыр къызихьагъэм къыщыублагъэу Комиссием иунашъокIэ унэгъо 45-мэ зэтыгъо къэралыгъо социальнэ IэпыIэгъоу аратыгъэм республикэ бюджетым щыщэу сомэ мин 609-рэ пэIухьагъ. Шъугу къэдгъэкIыжьын мыщ фэдэ IэпыIэгъу зэратыхэрэм ахахьэхэрэр. Ахэр: ошIэ-дэмышIэ тхьамыкIагъохэм апкъ къикIыкIэ зэрарышхо зышIыгъэхэр, АР-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ и Министерствэ игъоу зэрилъэгъугъэм тетэу къащяIэзэнхэм фэшI нэмыкI шъолъыр щыIэ медицинэ учреждениехэм агъакIохэрэр, унагъор зыIыгъыгъэр дунаим ехыжьыгъэу, Iоф зышIэн зылъэкIын ащ къимынагъэмэ, уз хьылъэ зиIэу Iэзэгъу уц лъапIэхэр зыщэфынхэ, бэрэ зэIэзэнхэ фаеу хъухэрэр.

(Тикорр.).