Мэзаем къахагъэхъуагъ

Сабый къэхъугъакIэ зиIэ унагъом мазэ къэс къыратынэу щыт ахъщэ IэпыIэгъур зыфэдизым къыкIэупчIэхэрэм апае Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ джэуапэу къытыжьырэм шъущытэгъэгъуазэ.

Федеральнэ законэу «Сабый къызыфэхъугъэхэм къэралыгъо IэпыIэгъу ятыгъэным фэгъэхьыгъ» зыфиIоу 1995-рэ илъэсым ижъоныгъокIэ мазэ аштагъэм къызэрэдилъытэрэмкIэ, а ахъщэ IэпыIэгъур кIэлэцIыкIум ыныбжь илъэсрэ ныкъорэ охъуфэ ратынэу щыт.

Урысые Федерацием псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ 2009-рэ илъэсым итыгъэгъэзэ мазэ ышIыгъэ унашъом къызэригъэнафэрэмкIэ, сабый къэхъугъакIэр зыIыгъым мазэ къэс къэралыгъо ахъщэ IэпыIэгъур фэзытIупщырэр цIыфхэр социальнэу къэухъумэгъэнхэмкIэ органхэр ары. Ахъщэр унагъом зэрэIукIэщт шIыкIэр хэти ежь къыхехы (почтэмкIэ ара, хьаумэ кредит организациехэмкIа), мазэ пэпчъ и 26-м нахь мыкIасэу ар лъагъэIэсы.

Мы къэралыгъо IэпыIэгъум пэIухьэрэ ахъщэр федеральнэ бюджетым къетIупщы.

Адыгэ Республикэм IофшIэнымкIэ ыкIи социальнэ хэхъоныгъэмкIэ и Министерствэ ипресс-къулыкъу къызэритырэмкIэ, а ахъщэ IэпыIэгъур мэзаем индексацие ашIыгъ. Джы апэрэ сабыим пае мазэ къэс къатIупщырэр сомэ 3065,69-рэ хъугъэ, ятIонэрэм ыкIи ащ къыкIэлъыкIохэрэм апае 6131,37-рэ.

(Тикорр.).