Мэзаем и 24-м аухыщт

Мыекъуапэ волейболымкIэ изэIухыгъэ зэнэкъокъу шIэхэу аухыщт. Хъулъфыгъэ ыкIи бзылъфыгъэ командэ анахь лъэш­хэр хагъэунэфыкIхэрэ чIыпIэхэм афэбанэх.Сурэтым итыр: ПФР-р МГТУ-м дешIэ.

ПФР-р МГТУ-м 3:0-у текIуагъ. ЗэIукIэгъум иапэрэ едзыгъуи 2 ПФР-м зехьым, ящэнэрэ едзыгъом текIоныгъэр къыщыдихыныр псынкIэ къыфэхъугъэп. Пчъа­гъэр 25:22-у зэIукIэгъур аухыгъ.

Бзылъфыгъэ командэу ПФР-м фэгумэкIыхэрэм ащыщэу Къулэ Аскэрбый къытиIуагъ ешIакIохэр апэрэ чIыпIэм икъыдэхын яшъып­­къэу зэрэпылъхэр. МГТУ-м хэт пшъашъэхэри дэгъоу ешIэх. Анастасия Зборовскаяр спорт унагъом щапIугъ, волейболыр шIогъэшIэгъон. Студенткэхэм ешIэкIо дэгъухэр къахэкIыщтхэу елъытэ.