Мэзаем и 23-р — Хэгъэгум иухъумакIо и Маф

УIэшыгъэ КIуачIэхэм ядзэкъулыкъушIэхэу, яветеранхэу лъытэныгъэ зыфэтшIыхэрэр! ТичIыпIэгъу лъапIэхэр!

Хэгъэгум иухъумакIо и Мафэ фэшI тышъуфэгушIо!

Родинэм, ащ ифедэхэм якъэухъумэн зищыIэныгъэ фэзыгъэIорышIэхэрэм мы мафэм ящытхъу тэIо, пытагъэ зэрахэлъым, Хэгъэгум зэрэфэшъыпкъэхэм апае ахэм лъытэныгъэшхо афэтэшIы.

Хэгъэгу зэошхом иветеранхэу, тылым щылэжьагъэхэу мамырныгъэмрэ, чIыгу гупсэм ишъхьафитныгъэрэ къэзыухъумагъэхэм, непи зилIыхъужъныгъэкIэ щысэтехыпIэу щытхэм лъэшэу тафэраз.

Адыгеим идзэкъулыкъушIэхэм ятэхэмрэ ятэжъхэмрэ ахэлъыгъэ хабзэхэр джыри лъагъэкIуатэх, ветеранхэм ягъусэхэу ныбжьыкIэхэм япатриотическэ пIуныгъэ яIахьышхо хашIыхьэ.

Родинэм, ащ ифедэхэм, икIэн якъэухъумэн Урысыем ис пэпчъ ипшъэрылъ лъапIэу щыт. Гъэпсын IофшIэныр, Хэгъэгум иухъумакIохэр япшъэрылъ зэрэфэшъыпкъэхэр Адыгэ Республикэми, зэрэхэгъэгоуи хэхъоныгъэ ашIынымкIэ лъэпсэшIоу щытых.

Лъытэныгъэ зыфэтшIырэ ныбджэгъухэр! Псауныгъэ пытэ, щыIэкIэ-псэукIэ дэгъу шъори, шъуигупсэхэми шъуиIэнэу, мамырэу шъущыIэнэу мы мэфэкI мафэм шъуфэтэIо!

Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КЪУМПIЫЛ Мурат

Адыгэ Республикэм и Къэралыгъо Совет — Хасэм и Тхьаматэу

Владимир НАРОЖНЫЙ