Мы илъэсымкIэ апшъэщт

2018-рэ илъэсыр адэбз узым пэшIуекIогъэным и Илъэсэу зэрагъэнэфагъэр УФ-м псауныгъэр къэухъумэгъэнымкIэ иминистрэу Вероника Скворцовам къыIуагъ.

Псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ пэIухьащт мылъкур сомэ миллиард 333-кIэ нахьыбэ хъугъэ.

Я 9-рэ Гайдаровскэ форумым мыщ фэгъэхьыгъэу министрэр къыщыгущыIагъ. Ащ къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, ахъщэ тедзэу яIэр мы лъэныкъом нахь фагъэзэщт. Анахьэу сымаджэхэм технологие пэрытхэм адиштэрэ IэпыIэгъур арагъэгъотыныр ары анаIэ зытырагъэтыщтыр.

Урысыем щыпсэурэ цIыфхэм адэбз уз яIэмэ ыпкIэ хэмылъэу зарагъэуплъэкIун алъэкIыщт. Министрэм къызэриIуагъэмкIэ, блэкIыгъэ илъэсым елъытыгъэмэ, сымаджэхэм химиотерапиеу афашIырэм пае ахъщэу къатIупщырэр процент 80-кIэ мыгъэ нахьыбэ хъущт. Джащ фэдэу технологие пэрытхэм адиштэрэ хирургическэ IэпыIэгъум пэIухьэрэр процент 60-кIэ нахьыбэ ашIыщт.

— Мы илъэсым шIокI зимыIэ медицинэ страхованием ибазовэ программэ къыдыхэлъытагъэу псауныгъэр къэухъумэгъэным исистемэ пэIухьащт мылъкур сомэ миллиард 333-кIэ е процент 21-кIэ нахьыбэ хъугъэ, — къыхигъэщыгъ ащ.

(Тикорр.).