Мыхьамэт ипчыхьэзэхахь

Кавказ шъолъырым, тилъэпкъэгъухэр зыщыпсэухэрэ IэкIыб къэралыгъохэм яорэдыIо цIэрыIоу, Адыгэ Республикэм, Къэбэртэе-Бэлъкъарым язаслуженнэ артистэу Дзыбэ Мыхьамэт къызыхъугъэ мафэм тефэу республикэм и Къэралыгъо филармоние шэкIогъум и 12-м концерт къыщитыгъ.

УрысыбзэкIи, адыгабзэкIи орэдхэр зэхахьэм щыжъынчыгъэх. Ансамблэу «Абрекхэр», фэшъхьафхэри къыдэшъуагъэх. Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэу КъумпIыл Мурат ыцIэкIэ Адыгеим и Къэралыгъо упчIэжьэгъоу ТхьакIущынэ Аслъан артистэу М. Дзыбэм къыфэгушIуагъ. Лъэпкъ искусствэм хэхъоныгъэ ышIыным иIахьышIу зэрэхишIыхьэрэм фэшI лъэшэу зэрэфэразэр хигъэунэфыкIыгъ.

Концертым кIуагъэхэм, гущыIэ фабэхэр фэзыгъэIугъэхэм, пчыхьэзэхахьэр зэхищэнымкIэ IэпыIэгъу къыфэхъугъэхэм Дзыбэ Мыхьамэт «тхьашъуегъэпсэу» къариIожьыгъ.

Мыхьамэт иятIонэрэ концерт тыгъуасэ филармонием щыкIуагъ.

САХЬИДЭКЪО Нурбый.

Сурэтым итыр: Дзыбэ Мыхьамэт орэд къеIо.