Мыекъуапэ язэIукIапI

Адыгэ къэралыгъо университетым физкультурэмрэ дзю­домрэкIэ и Институт Урысыем ишъолъырхэм ябэ­нэкIо 400-м нахьыбэ егъэджэн-зэхахьэхэм ащызэIукIагъ.

— Санкт-Петербург, Москва, Воронеж, Хабаровскэ, Дагъыстан, Къэбэртэе-Бэлъкъа­рым, Къэрэщэе-Щэрджэсым, Краснодар краим, Адыгеим, нэмыкI­хэм дзюдомкIэ ябэна­кIохэм яIэпэ­Iэсэ­ны­гъэ хагъэ­хъо­ным фэшI егъэ­джэн-зэ­хахьэр афызэха­щагъ. Респуб­ликэм физкульту­рэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет, Адыгеим дзюдомкIэ и Федерацие, тренер-кIэ­лэегъаджэ­хэр, ныб­джэгъухэр зэхэщэн IофхэмкIэ IэпыIэгъу къафэ­хъугъэх.

Олимпиадэ джэгунхэм дышъэр къа­щызыхьыгъэ Муд­рэнэ Бис­лъан, бэ­нэкIо цIэрыIохэу Мерэм Дамир, ПашIо Алый, Дэхъу Азэмат, Беданыкъо Заур, Ордэн Андзаур, Тюлпэрэ Айдэмыр, Ингъуш Владимир, ШъэоцIыкIу Айдэ­мыр, Акопян Вардкез, нэмыкI тибэ­накIохэм зэнэкъокъухэм зафа­гъэхьазыры.

Тренерхэу Бастэ Сэлым, Беданыкъохэу Рэмэзанрэ Байзэтрэ, Хьакурынэ Дамир, Псэунэ Мурат, Сергей Шутовым, Бэджыдэ Вячеслав, ФыIапшъэ Астемир, Улан Гуртуевым, Хьатх Бислъан, Нэп­сэу Бислъан, Тельман Курбановым, фэшъхьафхэм бэнакIохэр зэнэкъокъухэм афагъэхьазырых.

ШэнышIу зэрафэхъугъэу, егъэ­джэн-зэIукIэгъухэу Адыгеим щы­зэхащэхэрэр гъэшIэгъон мэхъух.

Сурэтыр зэхахьэм къыщытетхыгъ.