Мыекъуапэ щыщхэр атекIуагъэх

Адыгэ Республикэм имэфэкI мафэхэм афэгъэхьыгъэу баскетболымкIэ зэнэкъокъухэр Мыекъуапэ щыкIуагъэх. Пшъашъэхэри, кIалэхэри командэ плIырыплI хъухэу апэрэ чIыпIэхэм афэбэнагъэх. ТекIоныгъэр бысымхэм къыдахыгъ.

Мыекъуапэ щыщ кIалэхэу тренерэу Светлана Золотцевам ыгъасэхэрэм апэрэ чIыпIэр афагъэшъошагъ. Шытхьалэ къикIыгъэхэр ятIонэрэ, Лабинскэ иеджакIохэр ящэнэрэ хъугъэх.

Пшъашъэхэм язэIукIэгъухэм мыекъопэ еджакIохэм текIоныгъэр къащыдахыгъ. ТIуапсэхэм — ятIонэрэр, Лабинскэ щыщхэм ящэнэрэ чIыпIэр къыдахыгъ.

Тренерэу Евгений Крбашян ыгъэсэрэ пшъашъэхэу апэрэ чIыпIэр зыфагъэшъошагъэхэм шъуащытэгъэгъуазэ: Руднева Ангелина, Дарья Диденко, Полина Белентова, Вероника Соловьева, Алина Мыгалева, Александра Балакирская, Ксения Подгайная, Диана Бужко, Софья Лазарева, Полина Бруяко.

— Зэнэкъокъухэм ахэлэжьэгъэ ныбжьыкIэхэр нэIуасэ зэфэхъугъэх, — къытаIуагъ тренерхэу Светлана Золотцевамрэ Евгений Крбашянрэ. — Спортым зэрэпыщагъэхэм ишIуагъэкIэ язэфыщытыкIэхэр мэпытэх, яшIэныгъэ хагъахъо.

Сурэтым итхэр: Мыекъуапэ щыщ пшъашъэхэу апэрэ чIыпIэр къыдэзыхыгъэхэр.

ЕМТIЫЛЪ Нурбый