Мыекъуапэ щыкIощт

Гъэтхапэм и 15-м къыщегъэжьагъэу и 20-м нэс кIэлэеджакIохэм хьисапымкIэ я Кавказ олимпиадэ Мыекъуапэ щыкIощт. Ащ кIэлэеджэкIуи 140-рэ хэлэжьэщт, ахэр Урысыем икъыблэ ичIыпIэ 15-мэ ыкIи тигъунэгъу къэралыгъохэу Азербайджан Республикэм, Армением, Белоруссием, Болгарием, Монголием, Казахстан, Тыркуем къарыкIыщтых.

Кавказ хьисап олимпиадэр апэрэу 2015-рэ илъэсым Адыгэ къэралыгъо университетым хьисапымрэ компьютернэ шIэныгъэхэмрэкIэ ифакультет идеканэу, естественнэ-хьисап республикэ еджапIэм ипащэу Мамый Даутэ зэхищагъ. Мы илъэсым ящэнэрэу ар Мыекъуапэ щыкIощт. Ащ изэхэщакIох АР-м гъэсэныгъэмрэ шIэныгъэмрэкIэ и Министерствэрэ Адыгэ къэралыгъо университетым и Кавказ хьисап Гупчэрэ.

КIэлэеджакIохэм аныбжь елъытыгъэу олимпиадэм хэла­жьэхэрэр купитIоу гощыгъэщтых. Я 8 – 9-рэ классхэм арысхэр юниорскэ лигэм, лигэ шъхьаIэм я 10 – 11-рэ классхэр ахэты­щтых. Олимпиадэм хэлэжьэщтых чIыпIэ ыкIи лъэпкъ хьисап олимпиадэхэм текIоныгъэ къащызыхьыгъэхэр. Iофтхьабзэр уцугъуи­тIоу кIощт. Ахэм задачэ плIырыплI ащашIыщт.

Олимпиадэм хэлажьэхэрэм апае программэ гъэшIэгъон агъэхьазырыгъ, ащ хэлажьэхэрэр музейхэм, къушъхьэхэм ячIыпIэ зэфэшъхьафхэм ащэщтых.
Олимпиадэр зэрэкIуагъэр нахь игъэкIотыгъэу тигъэзет къы­хиутыщт.

Сихъу Гощнагъу.