Мыекъуапэ тымакъэ фэтэжъугъэт

Урысыем икъэлэ анахь дахэхэм ыкIи анахь къашIэжьхэрэм ащыщэу Мыекъуапэ хъун ылъэкIыщт. Ащ пае урысые проектэу «Город России. Национальный выбор» зыфиIорэм къыдыхэлъытагъэу сайтэу город-россии.рф зыфиIорэм умакъэ щыптын фае.

Урысыем иадминистративнэ гупчэ 83-рэ мы зэнэкъокъум хэлажьэ. Тыгъоспчыхьэ сыхьатыр 4-м ехъулIэу нэбгырэ 26684-мэ тиреспубликэ икъэлэ шъхьаIэу Мыекъуапэ амакъэ фатыгъэу сайтым итыгъ ыкIи я 23-рэ чIыпIэм ар щытыгъ. Iофхэм язытет зэблэхъугъэ хъун ылъэкIыщт нахьыбэмэ амакъэ атымэ. ПIалъэу щыIэр тыгъэгъэзэ мазэм и 30-м нэс. Къалэхэм ятарихъ, якультурэ афэгъэхьыгъэ къэбар гъэшIэгъонхэр, саугъэтхэр, къашIэжьырэ чIыпIэхэр джащ фэдэу сайтым ибгъотэнхэ плъэкIыщт. Къалэу мыщ итхэм янэкIубгъохэми уишIошIхэр къарыбгъэнэнхэ плъэкIынэу щыт. Урысыем икъалэхэм ятарихъ изэгъэшIэн нахь кIэгъэгушIугъэнхэм, якультурэ зыкъегъэIэтыгъэным, къэралыгъом икультурнэ, архитектурнэ, тарихъ кIэн рыгъэгушхогъэнхэр проектым пшъэрылъэу иIэх. Къэралыгъошхом изы Iахьэу щыт тиреспубликэ цIыкIу икъэлэ шъхьаIэ зэлъягъэшIэгъэнми мэхьанэ иI.