Мыекъуапэ имэфэкI зыфагъэхьазыры

Мыекъуапэ щыпсэухэрэм якIэсэ мэфэкIэу «Къалэм и Мафэ» изыфэгъэхьазырын фежьагъэх. Ащ фэгъэхьыгъэу зэ­хэщэкIо комитетым хэтхэм Мыекъопэ къэлэ администрацием зэхэсыгъо щыряIагъ. Iофтхьабзэр зэрищагъ админи­ст­рацием ипащэ игуадзэу Сергей Стельмах.

МэфэкI Iофтхьабзэр зэрэ­ре­кIокIыщтым ипроект агъэхьазырыгъ, арэу щытми, гупшысакIэхэм ялъытыгъэу джыри ащ зэхъокIыныгъэхэр фэхъунхэ ылъэкIыщт. Зэрагъэнэфа­гъэмкIэ, Iоныгъом и 14-м къыщегъэжьагъэу и 16-м нэс къэ­лэдэсхэр, хьакIэхэр мэфэкIым зэрищэлIэщтых. Iофтхьабзэхэр анахьыбэу зыщыкIощтхэр къэлэ паркыр ыкIи урамэу Краснооктябрьскэр ары.

Хабзэ зэрэхъугъэу, мэфэкI Iофтхьабзэм зэш Соловьевхэм ацIэкIэ агъэнэфэгъэ муниципальнэ премием илауреат хъугъэхэм шIухьафтынхэр араты­жьыщтых. Ар зыщыIэщтыр Iоныгъом и 14-р ары.

Iоныгъом и 15-м, пчэдыжьым, «Зарядка с чемпионом» зыфиIорэ IофтхьабзэмкIэ мэфэкIыр къызэIуахыщт. Мыекъуапэ иурам шъхьаIэу Краснооктябрьскэм къэгъэлъэгъон щызэхащэщт. ЕджапIэхэм, ныбжьыкIэхэм
ыкIи студентхэм, спортсменхэм, ТОС-хэм яактивхэм, продукцие къыдэзыгъэкIыхэрэм ыкIи сэнаущыгъэ зыхэлъхэм яIэшIагъэхэр къагъэлъэгъощтых. Ежь-ежьырэу сурэт зытезыхыжьыныр зикIасэхэм (селфи) уцупIэ чIыпIэ дахэ­хэр афагъэпсыщтых. Парк дэхьагъум дэжь лъэпкъ культурэхэм яхабзэхэр къызщагъэлъэгъощтхэ мэфэкI Iофтхьабзэ щыкIощт.

МэфэкI площадкэхэр къэлэ гупчэм имызакъоу, Мыекъуапэ ирайон цIыкIухэу «Восходым» ыкIи «Черемушкэм» къащызэIуа­хыщтых.

Анахьэу анаIэ зытырагъэтыщтхэр къыткIэхъухьэрэ лIэужхэр ары. Iоныгъом и 15-м апэрэ классым кIощтхэм ыкIи студентхэм я Парад къалэм щыкIощт.

Джащ фэдэу спортыр зикIасэхэм апае зэнэкъокъу зэфэ­шъхьафхэр рагъэкIокIыщтых.

Пчыхьэм Лениным ыцIэ зы­хьырэ гупчэм концертышхо щы­кIощт, кIэухым ошъогум мэшIоустхъо атIупщыщт.

Тхьаумафэм, Iоныгъом и 16-м къэлэдэсхэм ыкIи хьакIэхэм защагъэгъозэнхэ алъэкIыщт декоративнэ-прикладной искусствэм пылъхэм яIэшIагъэхэм, ащ нэмыкIэу орэдусхэм яфестиваль игала-концерт еплъынхэ, къэ­шъон-зыгъэпсэфын программэм хэлэжьэнхэ амал яIэщт.

КIАРЭ Фатим.